Ostatnia zmiana pliku: 30.01.2002 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 1 do 49

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

49

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

74 kB

6

49A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

70 kB

6

49Z

2001-12-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków)

0,13 MB

6

48

2001-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

0,20 MB

6

48A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

87 kB

6

48Z

2001-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków)

0,11 MB

6

47

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

0,10 MB

6

47A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o .ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

88 kB

6

47B

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

84 kB

6

47Z

2001-12-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

0,12 MB

6

46

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

79 kB

6

46A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

75 kB

6

46Z

2001-12-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

80 kB

6

45

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

82 kB

6

45A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

72 kB

6

45Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków)

0,10 MB

6

44

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

75 kB

6

44A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

72 kB

6

43

2001-12-17

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

75 kB

6

43A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

73 kB

6

42

2001-12-17

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

73 kB

6

42A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

71 kB

6

41

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

77 kB

6

41A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2001 r.ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

71 kB

6

41Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków)

80 kB

6

40

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

85 kB

6

40A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

79 kB

6

40B

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

80 kB

6

40Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

98 kB

6

39

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

0,13 MB

6

39A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

75 kB

6

38

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

97 kB

6

38A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

75 kB

6

37

200-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

0,12 MB

6

37A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

75 kB

6

37Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

0,11 MB

6

36

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

77 kB

6

36A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

76B

6

35

2001-12-17

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

77 kB

6

35A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

74 kB

6

34

2001-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej

90 kB

6

34A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej

73 kB

6

33

2001-12-17

Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych

87 kB

6

33A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych

73 kB

6

32

2001-12-14

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

78 kB

6

32A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

72 kB

6

31

2001-12-14

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

74 kB

6

31A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

73 kB

6

30

2001-12-14

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

82 kB

6

30A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

76 kB

6

30Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

85 kB

6

29

2001-12-13

Projekt Uchwały w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

72 kB

5

29S

2002-01-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały Senatu w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (druk nr 29)

75 kB

7

29X

2002-01-30

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

87 kB

7

28

2001-12-13

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

0,71 MB

5

28A

2001-12-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

74 kB

5

27

2001-12-12

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

72 kB

 

26

2001-12-07

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

74 kB

6

26A

2001-12-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

70 kB

6

26Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

0,11 MB

6

25

2001-12-07

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie

73 kB

6

25A

2001-12-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie

73 kB

6

24

2001-12-07

Ustawa o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni

71 kB

6

24A

2001-12-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni

72 kB

6

23

2001-11-30

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

74 kB

5

23A

2001-12-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 listopada 2001 r. ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

72 kB

5

22

2001-11-30

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

80 kB

5

21

2001-11-29

Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

74 kB

5

21A

2001-11-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

71 kB

5

21B

2001-12-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o .ustawie o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

80 kB

5

21Z

2001-12-13

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

96 kB

5

20

2001-11-29

Ustawa o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

82 kB

5

20A

2001-11-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

74 kB

5

19

2001-11-22

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

81 kB

4

19A

2001-11-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

74 kB

4

18

2001-11-22

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

92 kB

4

18A

2001-11-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

73 kB

4

18B

2001-11-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu O Uchwalonej Przez Sejm ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

73 kB

4

18Z

2001-11-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

83 kB

4

17

2001-11-16

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

81 kB

4

16

2001-11-15

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

74 kB

4

16S

2001-11-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 16)

76 kB

4

15

2001-11-14

Ustawa o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

77 kB

4

15A

2001-11-16

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

73 kB

4

15Z

2001-11-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

0,13 MB

4

14

2001-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw

93 kB

4

14A

2001-11-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw

72 kB

4

14B

2001-11-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw

74 kB

4

14Z

2001-11-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001 oraz niektórych innych ustaw

96 kB

4

13

2001-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

0,19 MB

3

13A

2001-11-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

74 kB

3

13B

2001-11-14

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

73 kB

3

13Z

2001-11-16

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

0,15 MB

3

12

2001-11-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

73 kB

3

11

2001-11-09

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

74 kB

4

11A

2001-11-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

72 kB

4

11B

2001-11-16

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

94 kB

4

11Z

2001-11-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

82 kB

4

10

2001-10-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

83 kB

2

9

2001-10-25

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich

0,10 MB

2

8

2001-10-23

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

76 kB

1

7

2001-10-24

Zgłoszenie kandydatury senatora Kazimierza J. Kutza na wicemarszałka Senatu

93 kB

1

6

2001-10-22

Zgłoszenie kandydatury senatora Ryszarda Jarzembowskiego na wicemarszałka Senatu

97 kB

1

5

2001-10-22

Zgłoszenie kandydatury senator Jolanty Danielak na wicemarszałka Senatu

96 kB

1

4

2001-10-20

Wniosek projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

0,13 MB

1

4S

2001-10-20

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 4)

0,11 MB

1

4X

2001-10-24

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 4 S)

0,11 MB

1

3

2001-10-20

Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

70 kB

1

2

2001-10-20

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie powołania Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

78 kB

1

1

2001-10-20

Zgłoszenie kandydatury senatora Longina Pastusiaka na Marszałka Senatu

79 kB

1