Ostatnia zmiana pliku: 31.01.2002 r.

WYKAZ UCHWAŁ

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja

w 2001 r.

Numer
posiedzenia

Nazwa uchwały Senatu

Uwagi

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Z poprawką

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu o Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

Z poprawkami

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawką

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bez poprawek

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Z poprawkami

6. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Z poprawkami

5. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

5. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

5. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

Bez poprawek

5. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Bez poprawek

5. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Z poprawkami

5. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Bez poprawek

4. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

4. pos.

Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

 

4. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

Bez poprawek

4. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

Bez poprawek

4. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

4. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

4. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

Bez poprawek

3. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Z poprawkami

3. pos.

Uchwała w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

 

2. pos.

Uchwała w sprawie powołania komisji senackich

 

2. pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

 

1. pos.

Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu

 

1. pos.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

 

1. pos

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

 

1. pos

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

1. pos

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

 

1. pos

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu