Ostatnia zmiana pliku: 21.02.2005 r.

WYKAZ UCHWAŁ

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja

w 2004 r.

Numer
posiedze
nia

Nazwa uchwały Senatu

Pdf

Uwagi

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

18 kB

Bez poprawek

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

23 kB

Bez poprawek

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

48 kB

Z poparwkami

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

55 kB

Z poparwkami

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

33 kB

Z poprawkami

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

43 kB

Z poprawkami

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

21 kB

Bez poprawek

75. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

22 kB

Bez poprawek

75.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe

18 kB

Bez poprawek

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2005

* * *

Sprostowanie - informacja o błędzie w zapisie uchwały

0,17 MB

* * *

34 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

34 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

59 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw

15 kB

Bez poprawek

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

25 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza

26 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

35 kB

Z poprawką

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

29 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

21 kB

Bez poprawek

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

38 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

21 kB

Bez poprawek

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

24 kB

Bez poprawek

74. pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

22 kB

 

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

51 kB

Z poprawkami

74. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

20 kB

 

74. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

22kB

 

74. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw

42 kB

Z poprawkami

73. pos.

Projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci

0,13 MB

 

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

34 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o niektórych innych ustaw

34 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

43 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

33 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

21 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskie

22 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

46 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

16 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

24 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

21 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

21 kB

 

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

30 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Uchwały Nr 90 - zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

20 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

30 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

25 kB

Z poprawkami

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

20 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

15 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

21 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

20 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

19 kB

Bez poprawek

73. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

21 kB

Bez poprawek

72. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

20 kB

 

72. pos.

Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

22 kB

Senat powołał

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

25 kB

Bez poprawek

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

20 kB

Bez poprawek

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

26 kB

Bez poprawek

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

39 kB

Z poprawkami

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

40 kB

Z poprawkami

72. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

45 kB

Z poprawkami

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

35 kB

Z poprawkami

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

23 kB

Bez poprawek

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

24 kB

Bez poprawek

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

21 kB

Bez poprawek

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

25 kB

Z poprawką

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

23 kB

Z poprawką

71. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48 kB

Z poprawkami

70. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

29 kB

Z poprawkami

70. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

23 kB

Bez poprawek

70. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

25 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska

23 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie niewyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Jerzego Pieniążka

26 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

21 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie 65 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

27 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie powstania pomnika "Macierz - Polonii"

22 kB

 

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

29 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

26 kB

Z poprawkami

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24 kB

Z poprawką

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki

29 kB

Z poprawkami

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

94 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

23 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

23 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

24 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

21 kB

Bez poprawek

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

30 kB

Z poprawkami

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

Z poprawkami

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

25 kB

Z poprawkami

69. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o włączaniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

29 kB

Z poprawkami

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

94 kB

Z poprawkami

68.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

0,14 MB

 

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

21 kB

Bez poprawek

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

15 kB

Bez poprawek

68.pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

21 kB

 

68.pos.

Uchwała w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w gospodarce

33 kB

 

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

19 kB

Bez poprawek

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

36 kB

Z poprawkami

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie

37 kB

Z poprawkami

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach

19 kB

Z poprawkami

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

19 kB

Bez poprawek

68.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

33 kB

Z poprawkami

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19 kB

Z poprawką

67. pos.

Uchwała w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

26 kB

 

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

37 kB

Z poprawkami

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r

22 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

22 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

24 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r

26 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

23 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

24 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

15 kB

Bez poprawek

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

36 kB

Z poprawkami

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

33 kB

Z poprawkami

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

38 kB

Z poprawkami

67. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

20 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

12 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

55 kB

Z poprawkami

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

13 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

29 kB

Z poprawkami

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

22 kB

Z poprawką

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

15 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

17 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

22 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

19 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

66 kB

 

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

20 kB

Bez poprawek

66. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29 kB

Z poprawkami

66. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackich

17 kB

 

66. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackich

17 kB

 

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

33 kB

Z poprawkami

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

23 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

20 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

16 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

20 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

52 kB

Z poprawkami

64. pos.

Uchwała w sprawie drugiego czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

38 kB

 

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

29 kB

Z poprawkami

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

23 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

23 kB

 

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

41 kB

Z poprawkami

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

49 kB

Z poprawkami

64. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

15 kB

Bez poprawek

64. pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

20 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie do Spraw Bioetyki

0,2 MB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

19 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie polityki karnej w Polsce

33 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

20 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

70 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu.

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji.

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

22 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

21 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

19 kB

Bez poprawek

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

30 kB

Odrzucona

63.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

30 kB

 

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

19 kB

Z poprawkami

63.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz

32 kB

Z poprawkami

62.pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

21 kB

 

62.pos.

Uchwała w sprawie wybory przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej

21 kB

 

62.pos.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Spraw Unii Europejskiej

21 kB

 

62.pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackich

25 kB

 

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

40 kB

Z poprawkami

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

19 kB

Bez poprawek

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

14 kB

Bez poprawek

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach

24 kB

Z poprawkami

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

43 kB

Z poprawkami

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

18 kB

Bez poprawek

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36 kB

Z poprawkami

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

17 kB

Bez poprawek

62.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o funduszach inwestycyjnych

79 kB

Z poprawkami

61. pos.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Ze zmianami

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

Z poprawkami

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Z poprawkami

61. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

 

61. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

 

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Z poprawkami

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

Bez poprawek

61. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

Bez poprawek

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrobach medycznych

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

 

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Bez poprawek

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Senat odrzucił ustawę

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt o zmianie niektórych innych ustaw

Bez poprawek

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawką

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Z poprawkami

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Z poprawką

60. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie przyrody

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy oz mianie ustawy o usługach detektywistycznych

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawką

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o czasie pracy kierowców

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Z poprawką

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Z poprawkami

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Bez poprawek

59. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo celne

Bez poprawek

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Bez poprawek

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

Bez poprawek

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

 

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

Bez poprawek

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Z poprawkami

58. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o pomocy społecznej

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r

Bez poprawek

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

Bez poprawek

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rybołówstwie

Bez poprawek

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

57. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Bez poprawek

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń

Bez poprawek

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bez poprawek

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

Bez poprawek

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Bez poprawek

56. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

Bez poprawek

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej

Z poprawkami

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich

Z poprawkami

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat odrzucił ustawę

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Z poprawkami

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie

Bez poprawek

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

Bez poprawek

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Bez poprawek

55. pos.

Uchwała w sprawie ustawy Prawo zamówień Publicznych

Z poprawkami

55. pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury

 

54. pos.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2004.
 
Uchwała w wersji pdf

Z poprawkami

54. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Z poprawkami

54. pos.

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

 

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o podatku akcyzowym

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Z poprawkami

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Bez poprawek

53. pos.

Uchwała s sprawie zmiany w składzie komisji. senackiej

Zmiana w składzie komisji

  Uchwała w sprawie ustawy zawierającej przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

 Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej