Ostatnia zmiana pliku: 5.09.2005 r.

WYKAZ UCHWAŁ

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja

w 2005 r.

Numer
posiedze
nia

Nazwa uchwały Senatu

Pdf

Uwagi

87.

Uchwała dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

29 kB

 

87.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

24 kB

Bez poprawek

87.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

25 kB

Bez poprawek

87.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

24 kB

Bez poprawek

86.

Rezolucja w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni

29 kB

 

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

30 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

23 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

23 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

25 kB

Z poprawkami

86.

Uchawła w sprawie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

25 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

31 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

66 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

54 kB

Z poprawkami

86

Uchwała w sprawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych

30 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

19kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

48 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

28 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

30 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

0,11 MB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

24 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

56 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustwy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

24 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

28 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy wyrazenia zgody na powolanie Rzecznika Praw Obywatelskich

24 kB

 

86.

Uchwała w sprawie o rodzinnych ogrodach działkowych

13 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

17 kB

Z poprawką

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

39 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

24 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy ustawy o sporcie kwalifikowanym

45 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

13 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

25 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

25 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych

62 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela

21 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy w sprawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

40 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy w sprawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

29 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

35 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

31 kB

Z poprawką

86.

Uchwała w sprawie ustawy o w sprawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

33 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

38 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

31 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

49 kB

Z poprawkami

86.

Uchwała w sprawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

25 kB

Bez poprawek

86.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

56 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

25 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca

29 kB

 

85.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

30 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

32 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

31 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

32 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

32 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r.

28 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli.

33 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

29 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

19 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

27 kB

Bez porawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.

27 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

15 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

25 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw.

25 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

27 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

26 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

20 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

28 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

21 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006.

26 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

33 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

32 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

30 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

26 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

33 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

36 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

24 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

21 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

18 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

38 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

15 kB

Z poprawką

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

28 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"

35 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

32 kB

Z poprawkami

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

25 kB

Bez poprawek

85.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23 kB

Z poprawkami

84.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

0,17 MB

Z poprawkami

84.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

63 kB

 

84.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

42 kB

Z poprawkami

84.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

47 kB

Z poprawkami

84.

Uchwała w sprawie ustawy o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

33 kB

Z poprawkami

84.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

24 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

14 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

28 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby

28 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey

28 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man

28 kB

Bez poprawek

84.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey

28 kB

Bez poprawek

83.

Uchwała w sprawie ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

32 kB

Bez poprawek

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

20 kB

Bez poprawek

83.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

37 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

38 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

29 kB

Bez poprawek

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

20 kB

Bez poprawek

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

56 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

57 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

56 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

35 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

30 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowaoraz o zmianie niektórych innych ustaw

45 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o finansach publicznych

45 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

35 kB

Z poprawkami

83.

Sprostowanie uchwały w sprawie ustawy o kinematografii

75 kB

Z poprawkami

83.

Uchwała w sprawie ustawy o kinematografii

75 kB

 

82.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

42 kB

Z poprawkami

82.

Rezolucja w sprawie postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005-2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej województw zagrożonych marginalizacją

33 kB

 

82.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

38 kB

Z poprawkami

82.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

26 kB

 

82.

Uchwała w sprawie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

24 kB

Bez poprawek

82.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

23 kB

Bez poprawek

82.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty

24 kB

Bez poprawek

82.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

24 kB

Bez poprawek

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

35 kB

Z pooprawkami

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

28 kB

Bez poprawek

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

25 kB

Odrzucona

81.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"

31 kB

Z poprawkami

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

36 kB

Z poprawkami

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

25 kB

Bez poprawek

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

32 kB

Z poprawkami

81.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

26 kB

 

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

31 kB

Z poprawkami

81.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

30 kB

Z poprawką

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

42 kB

Z poprawkami

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

55 kB

Z poprawkami

80. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji

22 kB

 

80. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

0,2 MB

 

80. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

0,2 MB

 

80. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

0,2 MB

 

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

19 kB

Bez poprawek

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

22 kB

Bez poprawek

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

25 kB

Z poprawką

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

29 kB

Z poprawkami

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

23 kB

Bez poprawek

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzat

35 kB

Z poprawkami

80. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie

24 kB

Z poprawkami

80. pos.

Uchwała w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej

43 kB

 

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

54 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

33 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

64 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

61 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

88 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

0,12 MB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

51 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

42 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych

39 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

38 kB

Z poprawką

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

38 kB

Z poprawką

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

65 kB

Z poprawkami

79. pos.

Uchwała w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej

49 kB

 

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

30 kB

Bez poprawek

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biokomponentach

24 kB

Bez poprawek

79. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

26 kB

Bez poprawek

78. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościam

0,2 MB

 

78. pos.

Uchwała w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

32 kB

 

78. pos.

Uchwała w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski

38 kB

 

78. pos.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica

36 kB

 

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej raz ustawy o żegludze śródlądowej

58 kB

Z poprawkami

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

74 kB

Z poprawkami

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych ustaw

44 kB

Z poprawkami

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

45 kB

 

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

25 kB

Bez poprawek

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

26 kB

Bez poprawek

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

27  B

Bez poprawek

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

20 kB

Bez poprawek

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

49 kB

Z poprawkami

78. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

28 kB

Bez poprawek

77. pos.

Uchwała w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Reja ojca piśmiennictwa polskiego

48 kB

 

77. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

51 kB

Z poprawkami

77. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

56 kB

Z poprawkami

77. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

37 kB

Z poprawkami

77. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

46 kB

Z poprawkami

76. pos.

Uchwała w sprawie ustawy ozmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

54 kB

Z poprawkami

76. pos.

Uchwała w osiemdziesiątą piątą rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem

34 kB

 

76. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

30 kB

Z poprawką

76. pos.

Uchwała w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

39 kB

 

76. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23 kB

Bez poprawek

76. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 24kB

 

  Uchwała w sprawie ustawy zawierającej przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

 Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej