Druk nr 70 X

16 września 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
(druk nr 70 S)

Senat na 24. posiedzeniu w dniu 12 września 2002 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 i 24 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 70 S.

Ponadto informujemy, że:

- na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Zbyszko Piwoński dokonał zmiany swojego wniosku (pkt 1 zestawienia wniosków),

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Zbyszko Piwoński wycofał swój wniosek (pkt 2 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Teresa Liszcz

(-) Zbyszko Piwoński


 

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych

 

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 7a w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej dokonuje się nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego

poparta przez połączone komisje

2)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 1, w art. 7a w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Inspektor podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

 

3)

w art. 1 w pkt 1, w art. 7a skreśla się ust. 4 - 7;

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) w art. 8:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są udzielić inspektorowi wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych.";

1b) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Kierownik jednostki kontrolowanej, który odmawia podpisania protokołu obowiązany jest w ciągu trzech dni złożyć pisemne wyjaśnienie co do przyczyny odmowy.

1b. W razie odmowy podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień co do przyczyn odmowy, inspektor odnotowuje ten fakt w protokole.";";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 w pkt 4, w art. 15 w ust. 8 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w przypadku prezesa izby - również na skutek upływu kadencji, na którą został powołany.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15a w ust. 2 wyrazy "urzędowym województwa" zastępuje się wyrazami "o zasięgu ogólnokrajowym";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 w pkt 5, w art. 15a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W skład komisji konkursowej wchodzi prezes izby oraz dwóch członków kolegium izby, wybranych przez to kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 8, 13, 17 i 24 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 9, 10, 18 i 23.

 

8)

po art. 1 w pkt 6, w art. 16:

a) w ust. 1 wyrazy "uzyskaniu pozytywnej opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu" zastępuje się wyrazami "przeprowadzeniu konkursu na prezesa izby",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Kandydata na prezesa izby wybiera w drodze konkursu kolegium tej izby.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech członków kolegium izby. Wyboru członków kolegium do komisji konkursowej dokonuje to kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kolegium izby, do której wybierany jest prezes, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, konkurs na stanowisko prezesa izby, w terminie 60 dni przed upływem jego kadencji.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 9, 10, 18 i 23 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 12.

 

9)

w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Kolegium izby dokonuje wyboru kandydata na prezesa izby w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu, spośród członków kolegium.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje prezesa izby na wniosek kolegium izby.

3. W przypadku odmowy powołania przez Prezesa Rady Ministrów wskazanego przez kolegium kandydata na prezesa izby, kolegium dokonuje ponownego wyboru kandydata z wyłączeniem poprzedniego kandydata.

4. Kadencja prezesa izby trwa 6 lat licząc od dnia powołania.

5. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa.

6. Kolegium izby w sprawie, o której mowa w ust. 1, zwołuje się w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia upływu kadencji prezesa izby. Prezes lub zastępca prezesa zwraca się do przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wyznaczenie terminu wyboru prezesa.

7. Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zawiadamia członków kolegium o terminie posiedzenia kolegium w sprawie wyboru kandydata na prezesa izby.";

Poprawka sen. M. Janowskiego

10)

w art. 1 w pkt 7, w art. 16a:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W razie odwołania prezesa izby albo ustania pełnienia tej funkcji z innego powodu, art. 16 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.",

c) w ust. 7 skreśla się wyrazy ", z pominięciem postępowania konkursowego.";

Poprawka sen. M. Janowskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 11 i 14 należy głosować łącznie.

 

11)

w art. 1 w pkt 7, w art. 16a skreśla się w ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 4;

Poprawka sen. Z. Piwońskiego

 

Uwaga:

Poprawka nr 12 może być głosowana wyłącznie w przypadku przyjęcia poprawki nr 5.

 

12)

w art. 1 w pkt 7, w art. 16a w ust. 6 wyrazy "z innego powodu" zastępuje się wyrazami "z powodów, o których mowa w art. 15 ust. 8 pkt 1 i 3";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 w pkt 7, w art. 16a w ust. 6 wyrazy " minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "kolegium właściwej izby";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 w pkt 7, w art. 16a w ust. 6 wyrazy "uprawomocnienia się decyzji o odwołaniu" zastępuje się wyrazem "odwołania";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 15 i 16 należy głosować łącznie.

 

15)

w art. 1 w pkt 8, w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nadaje regulamin organizacyjny izby,";

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez połączone komisje

16)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b) skreśla się pkt 5b;

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez połączone komisje

17)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b):

a) pkt 5c otrzymuje brzmienie:

"5c) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,",

b) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 5b i 5c" zastępuje się wyrazami "pkt 5b - 5d" oraz dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

"5d) wybór kandydata na prezesa izby,";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

18)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b):

a) pkt 5c otrzymuje brzmienie:

"5c) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,",

b) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 5b i 5c" zastępuje się wyrazami "pkt 5b - 5d" oraz dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

"5d) wybór kandydata na prezesa izby,";

Poprawka sen. M. Janowskiego

19)

w art. 1 w pkt 16, w art. 26a w ust. 7 po wyrazie "funkcję" dodaje się wyrazy "oraz liczbę jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

20)

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1784 i 1799) w art. 5 w pkt 1 w lit. a) po wyrazach "etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych" dodaje się wyrazy "i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych".";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

21)

w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) stosunki pracy nawiązane na podstawie dotychczasowych przepisów z zastępcą prezesa izby i etatowymi członkami kolegium, pozostają bez zmian,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pozaetatowi członkowie kolegium powołani w trybie dotychczasowych przepisów pełnią swe funkcje bez zmian.";

Poprawka senatorów: T. Liszcz, Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

22)

dotychczasową treść art. 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy przekształcenie stosunków pracy prezesów izb powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, albo wynikającej z budżetu państwa liczby etatów kalkulacyjnych i limitu środków na wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje

23)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. W ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, ogłosi w siedzibach izb informacje o terminie posiedzeń kolegiów izb w sprawie wyboru kandydatów na prezesów izb.";

Poprawka sen. M. Janowskiego

24)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Regionalne izby obrachunkowe, ogłoszą w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkursy na stanowiska prezesów regionalnych izb obrachunkowych.".

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez połączone komisje