Druk nr 143 X

31 października 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 143 S)

Senat na 26. posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt 1 i 2 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 143 S.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodnicząca Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Irena Kurzępa

(-) Teresa Liszcz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu

ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek sen. G. Ferenc

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

 

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 9 w brzmieniu:

"9) zamówień udzielanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk, związanych z zadaniami opłacanymi ze środków niebędących środkami publicznymi.";

Poprawka sen. Gierka poparta przez komisje

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Postępowania o zamówienia publiczne, wszczęte w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk przed dniem wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.".

Poprawka sen. Gierka poparta przez komisje