Druk nr 148

21 czerwca 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Andrzeja Spychalskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Jerzy Adamski

(-) Zbigniew Kulak

(-) Marek Balicki

(-) Marian Lewicki

(-) January Bień

(-) Grzegorz Niski

(-) Władysław Bułka

(-) Marian Noga

(-) Gerard Czaja

(-) Jerzy Pieniążek

(-) Zygmunt Cybulski

(-) Jolanta Popiołek

(-) Adam Gierek

(-) Andrzej Spychalski

(-) Henryk Gołębiewski

(-) Henryk Stokłosa

(-) Dorota Kempka

(-) Alicja Stradomska

(-) Janusz Konieczny

(-) Krzysztof Szydłowski

(-) Aleksandra Koszada

(-) Tadeusz Wnuk


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz spółkę wodną w rozumieniu przepisów prawa wodnego, jeżeli prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,";

2) w art. 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) numer w rejestrze przedsiębiorców lub katastrze wodnym,".

Art. 2.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego, oraz oczyszczaniu ścieków,";

2) w art. 156 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) stanu jakości wody ujmowanej i przesyłanej do zaopatrzenia ludności oraz wody w kąpieliskach,";

3) w art. 164:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zapewnienia i dostawy wody dla ludności oraz dla celów gospodarczych,

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności poprzez odbiór i oczyszczanie ścieków,",

b) skreśla się ust. 3;

4) skreśla się art. 212.

Art. 3.

1. Spółki wodne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywały działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, są obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy nowelizowanej w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez spółki wodne, które złożyły wnioski na podstawie przepisu ust. 1.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne zmierzająca do umożliwienia spółkom wodnym prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przywołane wyżej ustawy, uchwalone w 2001 r., nie dostrzegły faktycznego prowadzenia tej działalności przez spółki wodne.

Wejście w życie przepisów powyższych ustaw spowoduje konieczność zaprzestania wymienionej wyżej działalności przez spółki wodne. Doprowadzi to do monopolizacji w tej dziedzinie gospodarki a spółki wodne zmusi do skomplikowanych przekształceń lub likwidacji prowadzonej działalności, co może prowadzić do niekorzystnych reakcji społecznych.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa znaczna liczba spółek wodnych zrzeszonych m.in. w Krajowym Forum Spółek Wodnych. Wiele z nich prowadzi oczyszczalnie o znacznych rozmiarach, obsługujących duże aglomeracje miejskie wraz z okolicami. Zakaz prowadzenia przez spółki wodne zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowoduje ogromne zamieszanie w tej sferze ochrony środowiska i być może ogromne szkody ekologiczne i finansowe. Poprowadzi to w prostej linii do zamknięcia tych oczyszczalni, gdyż nikt ich nie kupi, a próba przejęcia ich przez samorządy będzie zawłaszczeniem majątku stworzonego przez wszystkich członków spółek wodnych. Liczne spółki wodne mają duże zobowiązania wobec banków i funduszy celowych szczególnie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W przypadku wstrzymania działalności i spłat zobowiązań pożyczki te mogą stać się natychmiast wymagalnymi, co może spowodować nieobliczalne skutki finansowe.

Aby uniknąć wszystkich wyżej wymienionych zjawisk proponuje się dokonać następujących zmian:

1) w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

a) w art. 2 pkt 4 podać taką definicję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego aby mieściła się w niej spółka wodna,

b) w art. 17 pkt 8 umożliwić podanie właściwego numeru w rejestrze; dla przedsiębiorcy będzie to rejestr przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) a dla spółki wodnej będzie to kataster wodny (zgodnie z art. 167 ustawy - Prawo wodne),

2) w ustawie - Prawo wodne:

a) w art. 38 ust. 1 pkt 1 dopisać możliwość oczyszczania ścieków przez spółki wodne,

b) w art. 156 ust. 1 pkt 8 umożliwić spółkom wodnym przesyłanie wody dla zaopatrzenia ludności,

c) w art. 164:

d) wykreślić art. 212, który ograniczał możliwość prowadzenia przez spółki wodne działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W art. 3 proponuje się uregulowanie kwestii terminu do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia przez te przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, które dotąd nie były objęte przepisami ustawy.

Z uwagi na fakt, że zaproponowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawie - Prawo wodne nie zmieniają istoty instytucji prawnych już funkcjonujących, nie powodują one skutków ekonomicznych dla budżetu państwa.