Druk nr 148 S

30 sierpnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne (druk nr 148)

Marszałek Senatu w dniu 21 czerwca 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnych posiedzeniach w dniach 16 lipca i 6 sierpnia 2002 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy wprowadziły poprawki do przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne, wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Ochrony Środowiska

(-) Teresa Liszcz

(-) Adam Graczyński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne.

Jednocześnie upoważnia senatora Włodzimierza Łęckiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz spółkę wodną w rozumieniu przepisów prawa wodnego, jeżeli prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a także gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,";

2) w art. 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) numer w rejestrze przedsiębiorców lub katastrze wodnym,".

Art. 2.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego, oraz oczyszczaniu ścieków,";

2) dodaje się art. 39a w brzmieniu:

"Art. 39a. Zakazy określone w art. 39 pkt 2 lit. c) oraz pkt 4 nie dotyczą wód chłodniczych, których temperatura nie przekracza 26oC albo naturalnej temperatury wody, chyba że w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego za zakazem w konkretnym przypadku przemawiają względy utrzymania wód w dobrym stanie ekologicznym.";

3) w art. 156 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) stanu jakości wody ujmowanej i przesyłanej do zaopatrzenia ludności oraz wody w kąpieliskach,";

4) w art. 164:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zapewnienia i dostawy wody dla ludności oraz dla celów gospodarczych,

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności poprzez odbiór i oczyszczanie ścieków,",

b) skreśla się ust. 3;

5) art. 207 otrzymuje brzmienie:

"Art. 207. Zakazy, o których mowa w art. 39 pkt 2 lit. c) oraz pkt 4, nie dotyczą obiektów, dla których decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana została przed dniem wejścia w życie ustawy.";

6) skreśla się art. 212.

Art. 3.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do wydania, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy, decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez spółki wodne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonywały taką działalność i złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne zmierzająca do umożliwienia spółkom wodnym prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przywołane wyżej ustawy, uchwalone w 2001 r., nie dostrzegły faktycznego prowadzenia tej działalności przez spółki wodne.

Wejście w życie przepisów powyższych ustaw spowoduje konieczność zaprzestania wymienionej wyżej działalności przez spółki wodne. Doprowadzi to do monopolizacji w tej dziedzinie gospodarki a spółki wodne zmusi do skomplikowanych przekształceń lub likwidacji prowadzonej działalności, co może prowadzić do niekorzystnych reakcji społecznych.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa znaczna liczba spółek wodnych zrzeszonych m.in. w Krajowym Forum Spółek Wodnych. Wiele z nich prowadzi oczyszczalnie o znacznych rozmiarach, obsługujących duże aglomeracje miejskie wraz z okolicami. Zakaz prowadzenia przez spółki wodne zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowoduje ogromne zamieszanie w tej sferze ochrony środowiska i być może ogromne szkody ekologiczne i finansowe. Poprowadzi to w prostej linii do zamknięcia tych oczyszczalni, gdyż nikt ich nie kupi, a próba przejęcia ich przez samorządy będzie zawłaszczeniem majątku stworzonego przez wszystkich członków spółek wodnych. Liczne spółki wodne mają duże zobowiązania wobec banków i funduszy celowych szczególnie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W przypadku wstrzymania działalności i spłat zobowiązań pożyczki te mogą stać się natychmiast wymagalnymi, co może spowodować nieobliczalne skutki finansowe.

Aby uniknąć wszystkich wyżej wymienionych zjawisk proponuje się dokonać następujących zmian:

1) w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

a) w art. 2 w pkt 4 - podać taką definicję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, aby mieściła się w niej spółka wodna,

b) w art. 17 w pkt 8 - umożliwić podanie właściwego numeru w rejestrze; dla przedsiębiorcy będzie to rejestr przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) a dla spółki wodnej będzie to kataster wodny (zgodnie z art. 167 ustawy - Prawo wodne),

2) w ustawie - Prawo wodne:

a) w art. 38 w ust. 3 w pkt 1 - dopisać możliwość oczyszczania ścieków przez spółki wodne,

b) w art. 156 w ust. 1 w pkt 8 - umożliwić spółkom wodnym przesyłanie wody dla zaopatrzenia ludności,

c) w art. 164:

d) skreślić art. 212, który ogranicza możliwość prowadzenia przez spółki wodne działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W art. 3 proponuje się uregulowanie kwestii terminu podjęcia decyzji w sprawie zezwoleń dla tych spółek wodnych, które będą prowadziły działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w dniu wejścia w życie projektowanej nowelizacji i złożą odpowiednie wnioski.

Art. 39 pkt 2 lit. c) oraz pkt 4 ustawy - Prawo wodne wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków do jezior oraz ich dopływów, jeżeli czas dopływu do jeziora byłby krótszy niż jedna doba. Takie rozwiązanie powoduje niemożność odprowadzenia wód pochłodniczych z instalacji elektrowni gazowych. Woda wykorzystana w procesie chłodzenia instalacji elektrowni gazowych nie ulega żadnym zanieczyszczeniom, a jedynie ogrzaniu o 10oC w stosunku do temperatury wód pobieranych z jezior, z tym że temperatura wód pochłodniczych w wyniku schodzenia w kanałach zrzutowych przy ujściu do jeziora nie będzie przekraczała 26oC. Tak więc woda z układu chłodzenia w elektrowniach gazowych będzie miała minimalny wpływ na stan ekologiczny jezior. Stąd proponowane zmiany polegające na dodaniu do ustawy - Prawo wodne art. 39a oraz zmiana brzmienia art. 207.

Z uwagi na fakt, że zaproponowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawie - Prawo wodne nie zmieniają istoty instytucji prawnych już funkcjonujących, nie powodują one skutków ekonomicznych dla budżetu państwa.