Druk nr 149 X

18 lipca 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne (druk nr 149 S)

Senat na 21. posiedzeniu w dniu 18 lipca 2002 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2002 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania nie poparła żadnego wniosku i wnosi o przyjęcie przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 149 S.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje
publiczne

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek senatorów:
M. Janowskiego
O. Krzyżanowskiej,
A. Kurskiej,
T. Liszcz,
K. Piesiewicza,
Z. Religi,
Z. Romaszewskiego
J. Sagatowskiej,
D.
Simonides

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy:

 

1)

w art. 1 dodaje się kolejną zmianę w brzmieniu:

"...) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. W postępowaniu lustracyjnym, w tym odwoławczym oraz kasacyjnym, w zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Postępowanie lustracyjne przed Sądem jest jawne. W szczególnych przypadkach, mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy. Sąd może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby naruszyć ważny interes prywatny.".

Poprawka senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego