Druk nr 175 X

19 lutego 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

oraz

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 175 S)

Senat na 33. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2003 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 lutego 2003 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek zawarty w pkt I i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 175 S.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodnicząca Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Sławomir Izdebski

(-) Teresa Liszcz

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 

I.

Wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Wniosek KUP, KRRW, KSPI poparty przez połączone komisje

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy:

 
 

- w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 212 otrzymuje brzmienie:

"Art. 212. Osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły na terenach nie wchodzących w skład obecnego państwa nieruchomości, które były ich własnością - zalicza się na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste, ceny kupna działki budowlanej oraz ceny kupna położonych na niej budynków, lokali lub nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wartość pozostawionych nieruchomości.";".

Poprawka sen. A. Jamroza