Druk nr 182 X

13 grudnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk nr 182 S)

Senat na 29. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2002 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2002 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 25, 30, 31 i 32 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 182 S.

Ponadto informujemy, że:

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Teresa Liszcz

(-) Marek Balicki


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

 

I.

Wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Wniosek KUP, KPSZ

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 

1)

w art. 1 w ust. 2 wyrazy "z powodu płci" zastępuje się wyrazami "ze względu na płeć";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

2)

w art. 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podejmowania działań powodujących sytuację, w której osoba lub grupa osób jest, była lub byłaby w tej samej sytuacji gorzej traktowana od innej osoby lub grupy osób, z powodu ich przynależności do określonej płci (dyskryminacja bezpośrednia),";

Poprawka sen. Z. Janowskiej poparta przez połączone komisje

3)

w art. 2 w ust. 3 przed wyrazem "nieakceptowane" dodaje się wyraz "powszechnie";

Poprawka sen. K. Pawełka

4)

w art. 2 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "a w szczególności";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

5)

w art. 2:

a) w ust. 3 wyrazy "Dyskryminacją jest również" zastępuje się wyrazami "Zabronione jest",

b) ust. 3 oznacza się jako ust. 5, a dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się jako ust. 3 i 4;

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7.

 

6)

skreśla się art. 3;

Poprawka senatorów: M. Szyszkowskiej, Z. Cybulskiego, B. Podgórskiego, H. Dzido, M. Mietły, M. Żenkiewicza

7)

w art. 3 skreśla się wyraz "bezpodstawne";

Poprawka sen. G. Matuszaka

8)

w art. 4 skreśla się ust. 1;

Poprawka sen. Z Cybulskiego

9)

w art. 5 w ust. 4 wyrazy "odpowiedzialność służbową" zastępuje się wyrazami "odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

10)

w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki lub przez inne kościoły i związki wyznaniowe, chyba że ustawy albo umowy między Rządem a właściwymi władzami Kościoła Katolickiego lub właściwymi władzami innych kościołów i związków wyznaniowych stanowią inaczej.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

11)

w art. 7 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli wiek emerytalny jest zróżnicowany ze względu na płeć, osiągnięcie przez pracownika niższego wieku emerytalnego nie może być przyczyną rozwiązania z nim stosunku pracy przez pracodawcę.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawek nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 31.

 

12)

skreśla się art. 8;

Poprawka sen. Z. Cybulskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

Przyjęcie tej poprawki powoduje modyfikację poprawki nr 19, 20 i 21.

 

13)

w art. 8 w ust. 1 w pkt 1-3 oraz w ust. 3 w pkt 1-3 wyrazy "co najmniej" zastępuje się wyrazem "do";

Poprawka sen. Z. Jarmużka

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 powoduje modyfikację poprawki nr 19, 20 i 21.

 

14)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 oraz w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "co najmniej" zastępuje się wyrazami "nie mniej niż";

Poprawka sen. D. Kempki

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 powoduje modyfikację poprawki nr 19 i 20.

 

15)

w art. 8 w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "organów przedstawicielskich" zastępuje się wyrazami "kolegialnych organów przedstawicielskich";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 16 powoduje modyfikację poprawki nr 19 i 21.

 

16)

w art. 8 w ust. 3 w pkt 1-3 skreśla się wyrazy "na liście";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawek nr 18, 19, 20 i 21.

 

17)

w art. 8:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2011 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2005 r.",

- w pkt 3 wyrazy "od dnia 1 stycznia 2012 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 stycznia 2006 r.",

b) w ust. 3:

- w pkt 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2011 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2005 r.",

- w pkt 3 wyrazy "od dnia 1 stycznia 2012 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 stycznia 2006 r.";

Poprawka sen. M. Balickiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawek nr 19, 20 i 21.

 

18)

w art. 8:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 skreśla się wyrazy "do dnia 31 grudnia 2011 r.",

- skreśla się pkt 3,

b) w ust. 3:

- w pkt 2 skreśla się wyrazy "do dnia 31 grudnia 2011 r.",

- skreśla się pkt 3;

Poprawka sen. W. Łęckiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawek nr 20 i 21.

 

19)

w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Udział przedstawicieli każdej z płci w organie kolegialnym powoływanym albo mianowanym przez organ władzy publicznej powinien wynosić:

1) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - co najmniej 30% składu tego organu,

2) od dnia 1 stycznia 2010 r. - co najmniej 40% składu tego organu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedstawicielom każdej z płci, na listach osób kandydujących do organów przedstawicielskich, zapewnia się:

1) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - co najmniej 30% miejsc na liście,

2) od dnia 1 stycznia 2010 r. - co najmniej 40% miejsc na liście.";

Poprawka sen. J. Dziemdzieli

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21.

 

20)

w art. 8:

a) w ust. 1 wyrazy "Udział kobiet" zastępuje się wyrazami "Udział przedstawicieli każdej z płci",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedstawicielom każdej z płci, na listach osób kandydujących do organów przedstawicielskich, zapewnia się:

1) od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r. - co najmniej 30% miejsc,

2) od dnia 1 stycznia 2004 r. - co najmniej 40% miejsc.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

21)

w art. 8 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) od dnia 1 stycznia 2012 r. - co najmniej 50%, ale nie więcej niż 60% miejsc na liście.";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

22)

w art. 8 skreśla się ust. 5;

Poprawka senatorów: G. Czai, M. Żenkiewicza

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawek nr 24, 25 i 26.

 

23)

skreśla się art. 9;

Poprawka sen. G. Czai

24)

w art. 9 po wyrazie "dyskryminacji" dodaje się wyrazy ", również po rozpadzie małżeństwa";

Poprawka sen. A. Bieli

25)

w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Równe prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1, oznaczają w szczególności zakaz dyskryminacji mężczyzn pragnących zająć się wychowaniem lub opieką nad dziećmi także w razie nieistnienia małżeństwa.";

Poprawka sen. Z. Janowskiej poparta przez połączone komisje

26)

w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Rodzina zbudowana jest na małżeństwie, głębokim i uzupełniającym się związku mężczyzny i kobiety, który opiera się na nierozerwalnej więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie i publicznie, otwartego na przekazywanie życia.";

Poprawka sen. J. Szafrańca

 

Uwaga:

Poprawki nr 27 i 33 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 28.

 

27)

skreśla się art. 10-12;

Poprawka sen. Z. Cybulskiego

28)

w art. 10:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , oraz jednostek terenowych",

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka sen. G. Czai

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawki nr 30.

 

29)

skreśla się art. 13;

Poprawka sen. Z. Cybulskiego

30)

art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805) w art. 183a po §1 dodaje się §11 i §12 w brzmieniu:

"§11. Pracodawca nie może zadawać osobie kandydującej do pracy pytań dotyczących jej stanu cywilnego oraz planów w tym zakresie.

§12. Pracodawca nie może żądać od kobiety kandydującej do pracy informacji ani orzeczenia lekarskiego co do stanu ciąży, chyba że kobieta ma być zatrudniona u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników przy pracy wzbronionej kobietom.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

31)

dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. Organy kolegialne powołane albo mianowane przez organy władzy publicznej przed wejściem w życie ustawy, których skład narusza przepisy art. 8 ust. 1 lub ust. 2, mogą działać w niezmienionym składzie do końca swojej kadencji, a jeżeli obowiązujące przepisy nie określają kadencji - do upływu roku od dnia wejścia w życie ustawy.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

32)

w art. 14 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "3 miesięcy";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

33)

w art. 14 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem art. 10-12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.".

Poprawka sen. Z. Cybulskiego