Druk nr 225

16 września 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 29. posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. ustawę o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 13 września 2002 r.

o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących
funkcje publiczne

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676 i Nr 84, poz. 765) w art. 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Współpracą w rozumieniu ustawy nie jest zbieranie lub przekazywanie informacji mieszczących się w zakresie zadań wywiadowczych, kontrwywiadowczych i dla ochrony granic.

4. Współpracą w rozumieniu ustawy nie jest współdziałanie pozorne lub uchylanie się od dostarczenia informacji pomimo formalnego dopełnienia czynności lub procedur wymaganych przez organ bezpieczeństwa państwa oczekujący współpracy.".

 

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się również do spraw wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem Sądu.

2. Czynności w sprawach, o których mowa w ust. 1, dokonane przed wejściem w życie ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

 

Art. 3.

1. Jeżeli podstawą oświadczenia osoby stwierdzającego fakt współpracy z organami bezpieczeństwa państwa były działania, które po wejściu w życie niniejszej ustawy nie stanowią współpracy z tymi organami, złożone oświadczenie uważa się za niebyłe, jeżeli osoba ta, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, złoży w tym samym trybie nowe oświadczenie.

2. Jeżeli treść oświadczenia stwierdzającego fakt współpracy osoby z organami bezpieczeństwa państwa została podana do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", organ, któremu zostało złożone nowe oświadczenie, podaje treść tego oświadczenia do publicznej wiadomości w tym samym trybie wraz ze wzmianką, że poprzednio złożone oświadczenie z mocy prawa uważa się za niebyłe.

 

Art. 4.

1. Postępowanie lustracyjne zakończone prawomocnym orzeczeniem stwierdzającym niezgodność z prawdą oświadczenia o współpracy osoby z organami bezpieczeństwa państwa wznawia się, jeżeli osoba ta złoży nowe oświadczenie zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Jeżeli orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia o współpracy osoby z organami bezpieczeństwa państwa zostało podane do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", orzeczenie o wznowieniu postępowania i uchyleniu tego orzeczenia podaje się do publicznej wiadomości w tym samym trybie.

 

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI