Druk nr 291

26 listopada 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

KOMISJA

NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Adam Gierek.

Przewodniczący Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Marian Żenkiewicz


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130.000 euro przez jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W postępowaniach o udzielanie zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się art. 16 i art. 18.".

Art. 2.

Postępowania o zamówienia publiczne, wszczęte w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk przed dniem wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3.

Ustawa wschodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Celem dotychczasowej ustawy jest takie uregulowanie gospodarowania środkami publicznymi, które pozwoliłoby na racjonalne, zgodne z normami europejskimi ich wydatkowanie.

Doświadczenia z funkcjonowania tej ustawy w 2002 roku we wszystkich pionach nauki, tj. w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowym szkolnictwie wyższym oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadzą do konkluzji, iż stosowane regulacje prawne zmuszają te trzy piony nauki do ogłaszania nadmiernej liczby przetargów, co wydatnie hamuje ich działalność.

Ponadto, w przypadku prowadzenia unikalnych badań, a także wytwarzania unikalnej aparatury, produkcji niektórych odczynników i rzadkich materiałów oraz realizacji specjalistycznych usług, przetargi są niemożliwe ze względu na ograniczoną liczbę firm tym się zajmujących, tajemnicę patentową (ochrona praw autorskich) i niekiedy wręcz zastrzeżenia zamawiającego, co do trybu postępowania podczas realizacji zlecenia.

Celem zgłaszanej nowelizacji jest poprawa konkurencyjności wszystkich trzech w/w pionów nauki w dziedzinie usług badawczo-rozwojowych oraz poprawienie jakości procesu edukacyjnego we wyższych szkołach państwowych, dostosowujących swą bazę laboratoryjno - dydaktyczną do standardów Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany są w pełni zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, gdyż dolny próg, od którego obowiązywałyby przetargi w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk na dostawy i usługi wynosi 130 000 euro, tj. odpowiada progowi przyjętemu w krajach Unii. Ponadto nowelizacja odwołuje się do przepisów rozdziału 2, art. 16 i art. 18, tj. do zasady niedyskryminacji oraz zasady znoszenia preferencji krajowych.

Omawiana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych może przynieść liczne finansowe oszczędności administracyjnych jednostek ds. zamówień publicznych powołanych we wszystkich trzech pionach nauki.