Druk nr 291 X

5 lutego 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz

KOMISJI Gospodarki i Finansów Publicznych

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 291 S)

Senat na 32. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2003 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 lutego 2003 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2 i 3 zestawienia wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 291 S.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

Ustawodawstwa i Praworządności

(-)Marian Żenkiewicz

(-)Teresa Liszcz

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-)Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek
sen. G. Ferenc
poparty przez mniejszość połączonych komisji

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 

1)

w art. 1 w lit a:

a) po wyrazach "w ust. 1" stawia się dwukropek i dodaje się pierwsze tiret w brzmieniu:

"- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) udzielania zamówień dotyczących przygotowania, produkcji lub koprodukcji przedstawień teatralnych, operowych lub operetkowych przez teatry,",

b) pozostałą treść oznacza się jako drugie tiret;

Poprawka
sen. M. Balickiego

2)

w art. 1 w lit. a, w pkt 9 po wyrazie "Nauk" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a";

Poprawka
sen. A. Gierka
poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w lit. b, w ust. 1a wyrazy "art. 16 i art. 18" zastępuje się wyrazami "art. 16, art. 17 i art. 18".

Poprawka
senatorów:
A. Gierka,
E. Wittbrodta
poparta przez połączone komisje