Druk nr 291 S

30 grudnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 291)

 

Marszałek Senatu w dniu 27 listopada 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2002 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych wnoszą o przyjęcie bez poprawek przedstawionego przez wnioskodawców i załączonego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Teresa Liszcz

(-) Jerzy Markowski

Przewodniczący Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Marian Żenkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Jednocześnie upoważnia senatora Adama Gierka do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

 

projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130.000 euro przez jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W postępowaniach o udzielanie zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się art. 16 i art. 18.".

Art. 2.

Postępowania o zamówienia publiczne, wszczęte w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk przed dniem wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3.

Ustawa wschodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Celem dotychczasowej ustawy jest takie uregulowanie gospodarowania środkami publicznymi, które pozwoliłoby na racjonalne, zgodne z normami europejskimi ich wydatkowanie.

Doświadczenia z funkcjonowania tej ustawy w 2002 roku we wszystkich pionach nauki, tj. w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowym szkolnictwie wyższym oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadzą do konkluzji, iż stosowane regulacje prawne zmuszają te trzy piony nauki do ogłaszania nadmiernej liczby przetargów, co wydatnie hamuje ich działalność.

Ponadto, w przypadku prowadzenia unikalnych badań, a także wytwarzania unikalnej aparatury, produkcji niektórych odczynników i rzadkich materiałów oraz realizacji specjalistycznych usług, przetargi są niemożliwe ze względu na ograniczoną liczbę firm tym się zajmujących, tajemnicę patentową (ochrona praw autorskich) i niekiedy wręcz zastrzeżenia zamawiającego, co do trybu postępowania podczas realizacji zlecenia.

Celem zgłaszanej nowelizacji jest poprawa konkurencyjności wszystkich trzech w/w pionów nauki w dziedzinie usług badawczo-rozwojowych oraz poprawienie jakości procesu edukacyjnego we wyższych szkołach państwowych, dostosowujących swą bazę laboratoryjno - dydaktyczną do standardów Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany są w pełni zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, gdyż dolny próg, od którego obowiązywałyby przetargi w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk na dostawy i usługi wynosi 130 000 euro, tj. odpowiada progowi przyjętemu w krajach Unii. Ponadto nowelizacja odwołuje się do przepisów rozdziału 2, art. 16 i art. 18, tj. do zasady niedyskryminacji oraz zasady znoszenia preferencji krajowych.

Omawiana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych może przynieść liczne finansowe oszczędności administracyjnych jednostek ds. zamówień publicznych powołanych we wszystkich trzech pionach nauki.