Druk nr 303

6 grudnia 2002 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 37. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2002 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy - Prawo wodne

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) art. 212 otrzymuje brzmienie:

"Art. 212. Spółki wodne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonywały działalność, o której mowa w art. 164 ust. 3, mogą prowadzić tę działalność nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI