Druk nr 308 S

25 lutego 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

o projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 16 października
Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II (druk nr 308)

 

Marszałek Senatu w dniu 20 grudnia 2002 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa projekt ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2003 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II wprowadziła poprawki do przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II, wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jednocześnie upoważnia senatora Zbigniewa Romaszewskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


projekt

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II

Dzień 16 października 1978 roku, dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża Kościoła Katolickiego, zapisał się w dziejach Narodu Polskiego jako dzień nadziei, dzień odrodzenia narodowego.

Nauczanie Jana Pawła II o godności osoby ludzkiej, o pokoju między ludźmi, o ich braterstwie, o międzyludzkiej solidarności, stało się zarzewiem przemian, które doprowadziły do odbudowy demokratycznego Państwa Polskiego.

Chyląc czoło przed wielkim Polakiem, w dwudziestym piątym roku Jego pontyfikatu, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 16 października ustanawia się Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Art. 2.

Dzień Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcony jest popularyzacji Jego nauczania i podejmowaniu działań społecznych realizujących wskazania międzyludzkiej solidarności i braterstwa.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Dzień 16 października 1978 roku, dzień wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża Kościoła Katolickiego, stał się dla Polaków dniem nadziei na powrót Polski do świata wolności i demokracji.

Wizyty Jana Pawła II w Polsce obudziły w społeczeństwie wiarę we własne siły, wiarę w siłę prawdy i międzyludzkiej solidarności.

Wiara ta stała się fundamentem nadchodzących przemian, legła u podstaw tego, że przemiany te nie zostały okupione krwią i falą przemocy, ale stały się wzorem zachowania dla wielu narodów.

Nauczanie Jana Pawła II oparte na miłości do ludzi, ich braterstwie i solidarności oraz umiłowaniu pokoju ma szczególną wagę w świecie zdominowanym przez konsumpcję i walkę interesów. Jego znaczenia dla Polski, przeżywającej kryzys społeczny i gospodarczy, trudno przecenić. Dlatego też trzeba przypominać te wartości, które legły u podstaw odrodzenia narodowego.

Dzień 16 października, obok 3 maja, czy 11 listopada, przejdzie do historii jako data wielkiego przełomu w dziejach Narodu Polskiego.

W roku 2003 mija 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II i uchwalenie ustawy będzie wyrazem hołdu Narodu Polskiego wobec wielkiego Polaka.

Ustawa nie pociąga za sobą wydatków budżetowych, a przedmiot ustawy nie jest objęty regulacjami prawa europejskiego.