Druk nr 334

14 lutego 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 41. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2003 r. ustawę o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 12 lutego 2003 r.

o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Uznając potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 22 lutego ustanawia się Dniem Ofiar Przestępstw.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI