Druk nr 353 X

19 września 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 353 S)

 

Senat na 44. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2003 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 września 2003 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek o odrzucenie projektu ustawy zawarty w pkt I i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Krystyna Sienkiewicz

(-) Teresa Liszcz

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy

o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy

- Kodeks postępowania cywilnego

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek
sen
. G. Ferenc poparty przez połączone komisje

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 

1)

w art. 1 w pkt 15, w art. 45 w ust. 1 dwukrotnie użyte wyrazy "3 %" zastępuje się wyrazami "1 %";

Poprawka
sen. J. Sztorca

2)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 wyrazy "18%" zastępuje się wyrazami "14%".

Poprawka
sen. M. Berny