Druk nr 418

12 czerwca 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Sławomira Izdebskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Franciszek Bachleda-Księdzularz

(-) Mieczysław Janowski

(-) Adam Biela

(-) Lesław Podkański

(-) Krzysztof Borkowski

(-) Henryk Stokłosa

(-) Henryk Dzido

(-) Jan Szafraniec

(-) Sławomir Izdebski

(-) Józef Sztorc


Projekt

Ustawa

z dnia

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 90) w art. 9:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby poszkodowanej, złożony niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r., w gminie, na terenie której powstała szkoda.";

2) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Zarząd gminy, po sprawdzeniu wniosków, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2004 r., przekazuje je do właściwego terytorialnie wojewody.

7. Wojewoda, po dokonaniu weryfikacji wniosków przekazanych przez zarząd gminy, zgłasza do Prezesa Agencji Rynku Rolnego, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2004 r., zbilansowane potrzeby poszczególnych gmin w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Po powodzi jaka miała miejsce w miesiącach lipcu i sierpniu 2001 r., w wyniku poważnych strat materialnych jakie ponieśli obywatele a w tym rolnicy, uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. W ślad za tym posiadacze gospodarstw rolnych, których grunty zostały zalane przez powódź, nabyli prawo do otrzymania pomocy w naturze za pośrednictwem gminy. Pomoc, ta polegała na możliwości nieodpłatnego otrzymania z Agencji Rynku Rolnego pszenicy za zalane grunty orne, sady i stawy rybne tj. obszary zwane "użytkami". Wysokość pomocy określono ustawowo na l tonę ziarna pszenicy na l hektar użytków - za pierwsze 10 hektarów użytków zalanych przez powódź oraz 0.5 tony pszenicy na l hektar użytków - za obszar przekraczający 10 hektarów użytków zalanych przez powódź. Przedmiotowa ustawa zastosowana została więc w praktyce nie mniej zasady w niej zawarte nie były zgodne z jej literą. Aby realizować zadanie dotyczące przyznania pomocy zbożowej poszkodowanym rolnikom Wojewoda Małopolski ustalił swoją procedurę postępowania przy stosowaniu ustawy.

Poszkodowani przez powódź w 2001 roku rolnicy z terenu gminy Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska i Olesno złożyli wnioski o pomoc zbożową do gminy. Wnioski złożone zostały przez rolników w przepisowym terminie tj. do dnia 15 października 2001 roku i 15 marca 2002 roku (termin po nowelizacji). Nie mniej część ze złożonych wniosków nie została uznana przez Komisję Wojewody Małopolskiego. Została uznana jako złożone nie w terminie. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Komisja Wojewody zweryfikowała straty na terenie omawianych gmin, po raz pierwszy i jedyny, w dniu 23.08.2001 roku w czasie bardzo niedługim od wejścia ustawy w życie. Komisja nie podjęła jednak czynności co do weryfikacji terenów wynikających z wniosków złożonych przez rolników cytowanych gmin a złożonych w terminie późniejszym. Komisja Wojewody podtrzymuje jako ostateczny, pierwotnie zweryfikowany obszar strat w gminach Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska i Olesno, odrzucając wnioski złożone przez podmioty ustawy - rolników, które ci złożyli w późniejszym, ale przewidzianym ustawowo terminie. Zarządy gminy Radgoszcz oraz Dąbrowy Tarnowskiej uważając, że nie jest realizowana prawidłowo ustawa przez służby Wojewody Małopolskiego, poprzez jej złe interpretowanie, oraz w związku z licznymi interwencjami rolników podjęły szereg interwencji. Wójt Gminy Radgoszcz zwrócił, się m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że doszło najprawdopodobniej do błędnego zrozumienia zapisu ustawowego a tym samym do przekroczenia kompetencji nadanych wojewodom przez ustawodawcę. Wojewoda nie poprzestając jedynie na weryfikacji wniosków pod kątem wymogów art. 9 ustawy, wydał wytyczne w których nałożył na obywateli poszkodowanych w wyniku powodzi dodatkowe obowiązki - jak pisze Rzecznik - ograniczając ich prawa do uzyskania pomocy pszenicznej. Działania takie w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy uznać za bezprawne.

Mając na uwadze liczne interwencje Zarządów poszkodowanych gmin, liczne interwencje bo ok. 1400 rolników skłaniających się do złożenia spraw do sądu, ale przede wszystkim mając na uwadze otrzymanie należnej pomocy zbożowej poszkodowanym (ok. 4000 ton pszenicy), uważam za celowe dokonać zmiany ostatecznego terminu zgłaszania wniosków. Proponuje się zmienić poprzedni termin na nowy tj. "... do dnia 31 grudnia 2003 roku".