Druk nr 421 Z

10 lipca 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2003 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 9 lipca 2003 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

1)

w art. 1 w pkt 4 w lit. b na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.";";

Poprawka sen. A. Spychalskiego poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz organy ich związków";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

3)

w art. 1 w pkt 12, w art. 15a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby, który jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą składu komisji uznaje się za nieważne.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 13, w art. 16 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby, który kandyduje na stanowisko prezesa izby, jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie.

5)

w art. 1 w pkt 14, w art. 16a w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

6)

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. do postępowań, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1, nie stosuje się art. 34 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387).";

Poprawka KSTAP poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 8 należy głosować łącznie.

7)

w art. 4 skreśla się wyrazy "i pozaetatowych członków kolegiów";

Poprawka sen. A. Spychalskiego poparta przez komisję

8)

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. Prezesi regionalnych izb obrachunkowych, w terminie 2 miesięcy po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłoszą w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkursy na stanowiska pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.".

Poprawka sen. A. Spychalskiego poparta przez komisję