Druk nr 446

14 lipca 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Sławomira Izdebskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Krzysztof Borkowski

(-) Janusz Lorenz

(-) Henryk Dzido

(-) Zbigniew Romaszewski

(-) Sławomir Izdebski

(-) Andrzej Spychalski

(-) Marian Kozłowski

(-) Jan Szafraniec

(-) Marian Lewicki

(-) Józef Sztorc


Projekt

Ustawa

z dnia ......................2003 r.

o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej

Art. 1.

Amnestię stosuje się do popełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 21 marca 2003 r. wykroczeń określonych w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń i popełnionych w ramach akcji protestacyjnych przeciwko złej sytuacji na rynku rolnym.

Art. 2.

  1. Przebacza się i puszcza w niepamięć wykroczenia, o których mowa w art. 1, a nie wykonane kary - daruje się.
  2. W sprawach, o których mowa w art. 1, nie zakończonych prawomocnym wyrokiem postępowania umarza się.

Art. 3.

Postępowanie w sprawach amnestii prowadzi się zgodnie z przepisami obowiązującymi w postępowaniu przed organem, który je prowadzi.

Art. 4.

  1. Amnestię stosuje sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy.
  2. Orzeczenia w przedmiocie amnestii zapadają w formie postanowień, chyba że amnestię zastosowano w wyroku.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Od stycznia do marca br. miały miejsce na terenie całej Polski protesty rolnicze w formie czasowego blokowania dróg publicznych. Rolnicy, którzy w ten sposób sprzeciwiali się rządowej polityce rolnej, skutkującej drastycznym pogorszeniem ich sytuacji bytowej, wcześniej wykorzystali łagodniejsze i mniej uciążliwe formy protestów.

W związku z tym, że rolnicze postulaty kierowane do najwyższych władz państwowych (również za pośrednictwem parlamentarzystów) nie zostały uwzględnione w działaniach Rządu, polscy rolnicy zdecydowali o zaostrzeniu protestu w formie tzw. blokad dróg. Należy zwrócić uwagę, że powyższe protesty prowadzone były przez rolników w sposób kulturalny, zdyscyplinowany i jak najmniej uciążliwy dla użytkowników dróg. Blokady powstawały spontanicznie, oddolnie i w porozumieniu z policją, dlatego muszą być traktowane jako wiarygodne i ze szczególnym zrozumieniem.

Rolnicy polscy uczestnicząc w blokadach wykazali patriotyczną odpowiedzialność za losy Narodu i Państwa. Poprzez drastyczną formę protestu sygnalizowali społeczeństwu i rządzącym zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego naszej Ojczyzny. W swoich postulatach rolnicy upominali się o godne życie dla wszystkich współobywateli, apelowali o walkę z bezrobociem i ratowanie polskiej gospodarki.

Organy stanowiące prawo w Rzeczypospolitej Polskiej winny w swej pracy uwzględniać czynnik społeczny oraz szerszy kontekst aktualnej rzeczywistości. Ostatnie blokady i protesty rolników, choć niewątpliwie naruszały obowiązujące prawo, miały swoje głębokie społeczne i socjalne uzasadnienie. Niedopuszczalne jest by rządząca koalicja dążyła do ukarania protestujących, których akcja była wynikiem wadliwej polityki tejże właśnie koalicji. Za błędy rządzących muszą płacić rządzący - nie zwykli obywatele.

Ukaranie rolników za to, że wyrazili swój protest przeciw polityce rządu, że wyrazili swój sprzeciw wobec biedy na wsi byłoby aktem niesprawiedliwym. Przypomina powiedzenie - "kowal zawinił a cygana powiesili". Może też być odczytywany jako przejaw zemsty politycznej.

W tym stanie faktycznym stosowanie wszelkich represji wobec protestujących jest moralnie niesłuszne. Jest rzeczą absolutnie konieczną, aby dokonać aktu amnestii wobec członków blokad rolniczych. Byłaby to, choć cząstkowa, forma rekompensaty oraz sygnał, że dostrzega się powagę problemów polskiej wsi.

Projekt ustawy reguluje tryb postępowania w sprawach amnestii wobec protestujących rolników.

Przyjęcie ustawy nie pociąga skutków finansowych dla budżetu państwa. W/w projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa wspólnotowego i obowiązkiem dostosowawczym wynikającym z Układu Europejskiego.