Druk nr 455

24 lipca 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 53. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2003 r. ustawę o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski


USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3a;

2) po art. 3c dodaje się art. 3d w brzmieniu:

"Art. 3d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wartości zamówienia publicznego, uwzględniając charakter robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia, czas na jaki ma być zawarta umowa oraz specyfikę działania zamawiających, których struktura organizacyjna przewiduje tworzenie wyodrębnionych jednostek posiadających samodzielność finansową.";

3) w art. 4a dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Do podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6 udzielających zamówienia bezpośrednio związanego z  prowadzeniem rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia zawarte w ust. 2-3 i 5 oraz w  art. 14 ust. 4.

5. Zamawiający, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 4 ust. 1 pkt 6 lit. a nie stosują przepisów ustawy do udzielania zamówień własnym jednostkom zależnym, jednostkom zależnym od tego samego podmiotu dominującego co zamawiający oraz jednostkom, z którymi sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli nie mniej niż 80% przeciętnych rocznych przychodów tych jednostek pochodzi z wykonywania zamówień na rzecz tych zamawiających.";

4) w art. 6 w ust. 1:

a) w pkt 4:

- uchyla się lit. c,

- po lit. f dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

"g) usługi przesyłowe energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych,

h) usługi zapewniające zachowanie wymaganych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego lub gazowniczego, świadczone przedsiębiorstwom wykonującym usługi przesyłowe,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro,",

c) uchyla się pkt 8,

d) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) nabywania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne,

10) nabywania paliw do wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne.";

5) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Urzędu minister właściwy do spraw administracji publicznej.";

6) w art. 9a:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wynagrodzenia i szkolenia arbitrów,",

- uchyla się pkt 5;

7) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, protestów i odwołań.";

8) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. Jeżeli dostawę lub usługę z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1, można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy, a przedmiotem zamówienia są:

1) dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu,

2) usługi odbioru ścieków,

3) usługi pocztowe o charakterze powszechnym w rozumieniu przepisów o łączności,

4) usługi przewozu kolejowego,

5) zakup nieruchomości na realizację celów publicznych ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego

- do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 2-8 oraz art. 71 ust. 1a.";

9) w art. 19 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 2 pkt 1-4,";

10) w art. 20a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zamawiający nie zatrudnia pracowników albo jeżeli charakter zamówienia wymaga od członków komisji przetargowej specjalistycznej wiedzy.";

11) w art. 22 uchyla się ust. 7a;

12) w art. 25:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej kopię oferty najkorzystniejszej oraz informacje cenowe z postępowania, w którym wartość zamówienia przekracza 30 000 euro.",

c) w ust. 5 wyrazy "Minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

13) w art. 26 uchyla się ust. 2;

14) w art. 26a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są udostępniane po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione.

 3. Po otwarciu ofert, na wniosek dostawcy lub wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, zamawiający jest obowiązany udostępnić, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w ust. 2.";

15) w art. 35 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

16) w art. 42 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5, powoduje utratę wadium.";

17) w art. 71:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publicznego z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki, a  także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy,",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku postępowań, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt  3-5, także w trybie przetargu ograniczonego, zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jednego dostawcy lub wykonawcy,",

b) w ust. 1a wyrazy "20 000 euro" zastępuje się wyrazami "30 000 euro",

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. W przypadku gdy zamówienie jest udzielane na zasadach szczególnych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) jest to uzasadnione potrzebą ochrony interesu Rzeczypospolitej Polskiej w państwie przyjmującym,

2) w chwili udzielania zamówienia w państwie przyjmującym, niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym będzie udzielane i wykonywane zamówienie, występują szczególne warunki ekonomiczne uzasadniające udzielenie zamówienia w tym trybie.

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, nie stosuje się przepisu ust. 1a.";

18) w art. 79a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze i skarga wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również organizacjom pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszającym dostawców lub wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.";

19) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.";

20) w art. 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2. Spośród wskazanych arbitrów Prezes Urzędu wyznacza przewodniczącego zespołu arbitrów.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego. W przypadku wyłączenia arbitra lub zaistnienia innej okoliczności uniemożliwiającej arbitrowi wykonywanie obowiązków Prezes Urzędu wyznacza innego arbitra.";

21) uchyla się art. 89;

22) w art. 92:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) tryb i warunki wpisu na listę arbitrów, w tym sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminu oraz tekst roty ślubowania arbitra, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania kandydatów oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1a, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Arbitrem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) przed zakończeniem postępowania nie była prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

5) w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby spełniające warunki określone w ust. 1a, wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez:

1) Prezesa Urzędu,

2) ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów,

3) ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby obrachunkowe,

4) stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze

- które z wynikiem pozytywnym złożyły przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu egzamin ze znajomości przepisów tworzących system zamówień publicznych oraz złożyły ślubowanie.",

d) w ust. 3 uchyla się pkt 8;

23) w art. 92a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wyrok zespołu arbitrów stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej "sądem".".

Art. 2.

Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI