Druk nr 455 B

1 sierpnia 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca 2003 r.

ustawie o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Marszałek Senatu dnia 28 lipca 2003 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2003 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2003 r. ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, w ust. 4 wyrazy "stosuje się postanowienia zawarte w ust. 2-3 i 5" zastępuje się wyrazami "stosuje się przepisy ust. 2, 3 i 5";

2)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),";

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15a w pkt 5 wyrazy "w planie zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami "w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego";

4)

w art. 1 w pkt 14, w ust. 2 wyrazy "są udostępniane" zastępuje się wyrazami "są jawne i podlegają udostępnianiu";

5)

w art. 1 w pkt 14, w ust. 2 wyrazy "a dostawca lub wykonawca" zastępuje się wyrazami "jeżeli dostawca lub wykonawca";

6)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 2 skreśla się wyrazy "i warunki";

7)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 2 wyrazy "w tym sposób powoływania komisji egzaminacyjnej," zastępuje się wyrazami "sposób powoływania komisji egzaminacyjnej i".