Druk nr 455 Z

7 sierpnia 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2003 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 sierpnia 2003 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 17 i 18.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Markowski

(-) Zbyszko Piwoński


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

1)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 2 w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą relację ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności do kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania wyrobów i jakości usług, przy ustaleniu rangi poszczególnych kryteriów,

9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez zamawiającego, z uwzględnieniem obowiązujących cenników materiałów i usług lub robót budowlanych - bez podatku od towarów i usług (VAT),";";

Poprawka sen. A. Gierka

2)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wartość końcowa zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego nie może przekraczać kosztorysu planowanego wstępnie o więcej niż 20% jego wartości.";";

Poprawka sen. A. Gierka

3)

w art. 1 w pkt 3, w ust. 4 wyrazy "stosuje się postanowienia zawarte w ust. 2-3 i 5" zastępuje się wyrazami "stosuje się przepisy ust. 2, 3 i 5";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 w pkt 3, w ust. 5 wyrazy "art. 4 ust. 1 pkt 6 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 1 pkt 6,";

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5)

w art. 1 w pkt 4 dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) udzielania zamówień dotyczących przygotowania i realizacji przedstawień teatralnych, operowych lub operetkowych przez teatry o wartości nieprzekraczającej 130 000 euro,",";

Poprawka senatorów: Z. Janowskiej, M. Szyszkowskiej, M. Balickiego, K. Kutza

6)

w art. 1 w pkt 4 dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1) dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro przez:

a) ednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk,

b) teatry, w zakresie przygotowywania i realizacji przedstawień teatralnych, operowych lub operetkowych,

c) Bibliotekę Narodową i biblioteki publiczne,",";

Poprawka sen. A. Gierka

7)

w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyraz "Wiceprezesów" zastępuje się wyrazami "Dwóch wiceprezesów";

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez połączone komisje

8)

w art. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 13a w ust. 2 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) technologiczno - organizacyjne prace projektowe.";";

Poprawka sen. A. Gierka

9)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

10)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15a w pkt 5 wyrazy "w planie zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami "w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku obcym.";";

Poprawka sen. A. Gierka

12)

w art. 1 w pkt 14, w ust. 2 wyrazy "są udostępniane" zastępuje się wyrazami "są jawne i podlegają udostępnianiu";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 w pkt 14, w ust. 2 wyrazy "a dostawca lub wykonawca" zastępuje się wyrazami "jeżeli dostawca lub wykonawca";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 w pkt 14 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 26a" stawia się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się
lit. a w brzmieniu:

"a) wyrazy "3 lat" zastępuje się wyrazami "co najmniej 3 lat" i po wyrazie "publicznego," dodaje się wyrazy "jednakże nie krócej niż czas realizacji zamówienia,",";

Poprawka sen. A. Gierka

15)

w art. 1 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia sposobu i czasu wykonania, parametrów technicznych, jakości oraz innych charakterystycznych cech dostaw, wyceny usług lub kosztorysów robót budowlanych.";";

Poprawka sen. A. Gierka

16)

w art. 1 dodaje się pkt 16b w brzmieniu:

"16b) w art. 64 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przedmiot dostawy lub usługi jest stosowany wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryjnej mającej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju,";";

Poprawka sen. A. Gierka

17)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 2 skreśla się wyrazy "i warunki";

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje

18)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w pkt 2 wyrazy "w tym sposób powoływania komisji egzaminacyjnej," zastępuje się wyrazami "sposób powoływania komisji egzaminacyjnej i".

Poprawka KSTAP, KGFP poparta przez połączone komisje