Druk nr 519 X

28 maja 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki (druk nr 519 S)

 

Senat na 62. posiedzeniu w dniu 19 maja 2004 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 maja 2004 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt 1, 3 i 4 oraz wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 519 S.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Marian Żenkiewicz

(-) Teresa Liszcz

Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia
(-) Krystyna Sienk
iewicz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek senatorów: M. Szyszkowskiej, S. Izdebskiego,

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 

1)

w art. 2 w pkt 1 wyraz "warunków" zastępuje się wyrazem "zasad";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

2)

w art. 3 w ust. 2 po wyrazie "Senat," dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw zdrowia,";

Poprawka sen. Z. Kulaka

3)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczącego Rady powołuje Rada, w drodze uchwały w głosowaniu tajnym, na zasadach określonych w art. 10 ust. 2.";

Poprawka senatorów: S. Izdebskiego, J. Szafrańca poparta przez połączone komisje

4)

w art. 15 wyrazy "sprawozdanie z działalności Rady" zastępuje się wyrazami "informację o działalności Rady".

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje