Druk nr 521 A

20 listopada 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 12 listopada 2003 r.

ustawie o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

Marszałek Senatu dnia 15 listopada 2003 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2003 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r. ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "na podstawie" dodaje się wyrazy "ustawy lub";

2)

w art. 7 w ust. 3 po wyrazach "w decyzji" dodaje się wyrazy "albo zaświadczeniu";

3)

w art. 8:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "rynkową",

b) w ust. 2 skreśla się wyraz "rynkowej";

4)

w art. 10, w pkt 17 wyraz "wartość" zastępuje się wyrazami "kwot odpowiadających wartości";

5)

w art. 13, w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w art. 3" zastępuje się wyrazami "w przepisach o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego".