Druk nr 521 Z

3 grudnia 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2003 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 3 grudnia 2003 r. nad ustawą

o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 5, 6, 7, 10 i 11.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Noga


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. R. Smoktunowicza

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 13 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

 

1)

w art. 2 skreśla się ust. 4;

Poprawka senatorów: A. Kurskiej, M. Janowskiego, J. Szafrańca, K. Jurgiela, F. Bachledy-Księdzularza

2)

w art. 2 w ust. 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "chyba że wartość nabytej nieruchomości lub użytkowania wieczystego jest niższa o co najmniej 10% od wartości, o której mowa w art. 3 ust. 2.";

Poprawka sen. T. Liszcz

 

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 12 należy głosować łącznie.

 

3)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "15% wartości" zastępuje się wyrazami "30% wartości";

Poprawka sen. T. Liszcz

4)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w chwili zawarcia umów, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, mieli ukończone 10 lat,";

Poprawka sen. T. Liszcz

5)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "na podstawie" dodaje się wyrazy "ustawy lub";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

6)

w art. 7 w ust. 3 po wyrazach "w decyzji" dodaje się wyrazy "albo zaświadczeniu";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8.

 

7)

w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osobę przystępującą do przetargu, o której mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli dołączy do oferty pisemne zobowiązanie o uiszczeniu kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.";

Poprawka senatorów: J. Szafrańca, Z. Piwońskiego poparta przez komisję

8)

w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osoby przystępujące do przetargu, o których mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli wysokość kwoty do zaliczenia przewyższa połowę ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.";

Poprawka sen. Z. Piwońskiego

9)

w art. 8:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "rynkową",

b) w ust. 2 skreśla się wyraz "rynkowej";

Poprawka KSPI

10)

w art. 10, w pkt 17 wyraz "wartość" zastępuje się wyrazami "kwot odpowiadających wartości";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

11)

w art. 13, w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w art. 3" zastępuje się wyrazami "w przepisach o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

12)

w art. 13, w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "15% wartości" zastępuje się wyrazami "30% wartości";

Poprawka sen. T. Liszcz

13)

w art. 16 wyrazy "o których mowa w art. 2 ust. 4, oraz" zastępuje się wyrazami "które na podstawie odrębnych przepisów, w tym przepisów o gospodarce nieruchomościami, o przeprowadzeniu reformy rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, nabyły na własność albo w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach świadczeń przewidzianych w umowach, o których mowa w art. 1, lub".

Poprawka sen. A. Kurskiej