Druk nr 727 S

22 czerwca 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI,

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 727)

Marszałek Senatu w dniu 3 czerwca 2004 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2004 r. - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy wnoszą o przyjęcie bez poprawek przedstawionego przez wnioskodawców i załączonego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W załączeniu przedstawiamy także informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Zbyszko Piwoński

(-) Teresa Liszcz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Irena Kurzępa


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jednocześnie upoważnia senatora Zbyszka Piwońskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.


projekt

USTAWA

z dnia

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. samorząd województwa przejmuje prowadzenie szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół i placówek samorządowi województwa wraz z mieniem powiatowym, będącym we władaniu przekazywanych szkół i placówek, z zastrzeżeniem ust. 2.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca b.r. Senat podjął uchwałę o odrzuceniu uchwalonej przez Sejm w dniu 14 maja 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, która była następstwem inicjatywy grupy posłów dotyczącej stworzenia możliwości przejęcia prowadzenia szkół rolnych i leśnych przez właściwych ministrów. Jednocześnie Senat uznaje za zasadne ustanowienie podstaw prawnych przejmowania szkół rolnych i leśnych mających charakter co najmniej regionalny przez samorządy wojewódzkie. Jest to w pełni zasadne z uwagi na to, że szkoły te kształcą specjalistów ze znacznie większych regionów niż powiat. W skali województwa można też znacznie lepiej bilansować potrzeby w zakresie kadr rolniczych i leśnych i ściślej powiązać funkcjonowanie tych szkół z ośrodkami doradztwa rolniczego i centrami kształcenia rolniczego.

W art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) stworzona została możliwość przejmowania szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół i placówek samorządowi województwa wraz z mieniem powiatowym, będącym we władaniu przekazywanych szkół i placówek przez samorząd wojewódzki, jednak określony tam termin 31 grudnia 2004 r. upływa już za kilka miesięcy. Stąd zachodzi potrzeba nowelizacji tej ustawy w zakresie dotyczącym w/w terminu - tak, aby został on wydłużony do dnia 31 grudnia 2006 r. Te dodatkowe dwa lata będą wystarczające do tego, aby zachęcić obie strony do zawarcia stosownych porozumień, na mocy których dokonana zostanie zmiana podporządkowania tych szkół.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.