Druk nr 752 A

22 lipca 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Marszałek Senatu dnia 19 lipca 2004 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z zastrzeżeniem ust. 3.";

2)

w art. 1 w pkt 21 po wyrazach "art. 51 ust. 1," dodaje się wyrazy "art. 53, art. 54, art. 55,";

3)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 78 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.";

4)

w art. 3 w ust. 2 po wyrazach "w art. 1" dodaje się wyrazy "w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".


WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1) w art. 1 w pkt 15, w art. 45 w ust. 1 i 3 wyraz "dziesięciokrotność" zastępuje się wyrazem "pięciokrotność";

2) w art. 1 w pkt 19, w art. 49 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) komornik pobiera połowę tej opłaty.";

3) w art. 1 w pkt 19, w art. 49 skreśla się zdanie piąte;

4) w art. 1 w pkt 19, w art. 49 w zdaniu piątym skreśla się wyraz "wszystkie".