Druk nr 752 B

5 sierpnia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Marszałek Senatu dnia 28 lipca 2004 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2004 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z zastrzeżeniem ust. 3.";

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 11a w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 23 skreśla się ust. 3;

4)

w art. 1 skreśla się pkt 14;

5)

w art. 1 skreśla się pkt 15;

6)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) komornik pobiera 1/4 tej opłaty.";

7)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość poniesionych przez komornika wydatków, nakład jego pracy oraz wartość wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.";

8)

w art. 1 w pkt 21 po wyrazach "art. 51 ust. 1," dodaje się wyrazy "art. 53, art. 54, art. 55,";

9)

w art. 1 skreśla się pkt 25;

10)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 78 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.";

11)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Wobec komorników, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, którzy w dniu powołania na stanowisko komornika ukończyli 35 lat, w przypadkach określonych w art. 11a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1.";

12)

w art. 3 w ust. 2 po wyrazach "w art. 1" dodaje się wyrazy "w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

13)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".