Druk nr 752 Z

11 sierpnia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

oraz

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2004 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniach 10 i 11 sierpnia 2004 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 1, 2, 4, 7, 12, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 31.

Ponadto komisje informują, że:

- na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Genowefa Ferenc dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt III ppkt 15 zestawienia wniosków),

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senatorowie Mieczysław Mietła i Bogdan Podgórski wycofali swoje wnioski (pkt III ppkt 5, 16, 23 i 29 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Teresa Liszcz

(-) Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych

i egzekucji oraz o zmianie ustawy

- Kodeks postępowania cywilnego

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen.
B. Mąsiora

II.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek senatorów:
E. Serockiej,
M. Lewickiego

III.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

1)

w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z zastrzeżeniem ust. 3.";

Poprawka KUP, KGFP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:
Poprawki nr 2 i 27 należy głosować łącznie.

 

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 11a w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka KGFP poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 23 skreśla się ust. 3;

Poprawka KGFP

4)

w art. 1 skreśla się pkt 14;

Poprawka KGFP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:
Poprawki nr 5, 16, 23 i 29 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 24, 25, 30 i 31.

 

5)

Uwaga:
poprawka wycofana

w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) w art. 45 w ust. 2 wyrazy "15%" zastępuje się wyrazami "5-30%";";

Poprawka senatorów: M. Mietły,
B. Podgórskiego

 

Uwaga:
Poprawki nr 6, 24 i 30 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7, 8, 9, 10, 11, 22, 25 i 31

 

6)

w art. 1 skreśla się pkt 15;

Poprawka KGFP, sen. K. Jurgiel

 

Uwaga:
Poprawki nr 7, 22, 25 i 31 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9, 10 i 11.

 

7)

w art. 1 w pkt 15, art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. 1. Po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komornik podejmuje czynności egzekucyjne, chyba że wnioskowi nie można nadać biegu z powodu przeszkód prawnych.

2. Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową.

3. Wszczęcie postępowania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 2% wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

4. Przepis ust. 3 stosuje się także do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, nie wyłączając egzekucji prowadzonej na polecenie sądu albo prokuratora.

5. Od wniosku prokuratora lub sądu o zabezpieczenie na mieniu oskarżonego wykonania wydanego w postępowaniu karnym orzeczenia, skazującego na grzywnę, przepadek lub nakładającego obowiązek naprawienia szkody, komornik pobiera połowę opłaty określonej w ust. 3, nie mniej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

6. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3 i 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez wierzyciela, sąd lub prokuratora powoduje zwrot wniosku.";

Poprawka sen. G. Ferenc poparta przez połączone komisje

8)

w art. 1 w pkt 15, w art. 45 w ust. 1 i 3 wyraz "dziesięciokrotność" zastępuje się wyrazem "pięciokrotność";

Poprawka mniejszości KUP

 

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 10 należy głosować łącznie.

 

9)

w art. 1 w pkt 15, w art. 45 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w ust. 1, podlegają wierzyciele, w przypadku których opłata ta stanowiłaby 10% wartości egzekwowanego świadczenia.";

Poprawka sen.
K. Szydłowskiego

10)

w art. 1 w pkt 15, w art. 45 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Na wniosek wierzyciela komornik zwalnia go od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, lub rozkłada ją na raty, jeżeli wierzyciel wykaże brak środków na jej uiszczenie. W razie nieuiszczenia którejkolwiek z rat komornik może wstrzymać się od dokonania czynności egzekucyjnych.";

Poprawka sen.
K. Szydłowskiego

11)

w art. 1 w pkt 15, w art. 45 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna bądź wyegzekwowana kwota nie wystarcza na pokrycie kosztów egzekucji, komornik zwraca wierzycielowi ¾ uiszczonej op³aty stosunkowej.";

Poprawka sen.
K. Szydłowskiego

12)

w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) art. 45a otrzymuje brzmienie:

"Art. 45a. Komornik w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje czynności egzekucyjne niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia egzekucji.";";

Poprawka sen.
K. Szydłowskiego poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawek nr 14 i 15.

 

13)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.",

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1.";

Poprawka senatorów:
M. Lubińskiego,
J. Markowskiego, Z. Religi poparta przez mniejszość połączonych komisji

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

 

14)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zmniejszyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość poniesionych przez komornika wydatków, nakład jego pracy oraz wartość wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji."

Poprawka KGFP

 

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 1
7, 18, 19 i 20.

 

15)

w art. 1 w pkt 19, art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. 1. Opłata stosunkowa wynosi 15% wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

2. W wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) komornik pobiera opłatę w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez niego wydatków, nakładu pracy oraz wartości wyegzekwowanej części roszczenia.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2.";

Poprawka sen.
G. Ferenc poparta przez połączone komisje

16)

Uwaga:
poprawka wycofana

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 w zdaniu pierwszym wyrazy "15%" zastępuje się wyrazami "5-30%";

Poprawka senatorów: M. Mietły,
B. Podgórskiego

 

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawki nr 18.

 

17)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) komornik pobiera połowę tej opłaty.";

Poprawka mniejszości KUP

18)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) komornik pobiera 1/4 tej opłaty.";

Poprawka KGFP

 

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki nr 20.

 

19)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 skreśla się zdanie piąte;

Poprawka mniejszości KUP

20)

w art. 1 w pkt 19, w art. 49 w zdaniu piątym skreśla się wyraz "wszystkie";

Poprawka mniejszości KUP

21)

w art. 1 w pkt 21 po wyrazach "art. 51 ust. 1," dodaje się wyrazy "art. 53, art. 54, art. 55,";

Poprawka KUP, KGFP poparta przez połączone komisje

22)

w art. 1 w pkt 24, art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłatę stosunkową komornik ściąga od dłużnika, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.";

Poprawka sen.
G. Ferenc poparta przez
połączone komisje

23)

Uwaga:
poprawka wycofana

w art. 1 skreśla się pkt 25;

Poprawka senatorów: M. Mietły,
B. Podgórskiego

24)

w art. 1 skreśla się pkt 25;

Poprawka KGFP, sen. K. Jurgiela

25)

w art. 1 skreśla się pkt 25;

Poprawka sen.
G. Ferenc popart
a przez połączone komisje

26)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 78 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.";

Poprawka KUP, KGFP poparta przez połączone komisje

27)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Wobec komorników, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, którzy w dniu powołania na stanowisko komornika ukończyli 35 lat, w przypadkach określonych w art. 11a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1.";

Poprawka KGFP poparta przez połączone komisje

28)

w art. 3 w ust. 2 po wyrazach "w art. 1" dodaje się wyrazy "w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

Poprawka KUP, KGFP poparta przez połączone komisje

29)

Uwaga:
poprawka wycofana

art. 4 otrzymuje brzmienie:
"Art. 4. Ustawa
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

Poprawka senatorów: M. Mietły,
B. Podgórskiego

30)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

Poprawka KGFP, sen. K. Jurgiela

31)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Poprawka sen.
G. Ferenc poparta przez połączone komisje