Druk nr 778

10 sierpnia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

KOMISJA

Gospodarki i Finansów Publicznych

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych wnosi projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Andrzej Chronowski.

Przewodnicząca Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie upoważnia senatora Andrzeja Chronowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

p r o j e k t

USTAWA

z dnia ......

o zmianie ustawy o rachunkowości

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)) w art. 21 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Niniejszy projekt jest efektem prac Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP nad ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy biegłych rewidentach i ich samorządzie, uchwaloną przez Sejm w dniu 30 lipca 2004 r., podczas których pojawiła się potrzeba dokonania zmiany przepisów ustawy o rachunkowości nie objętych nowelizacją. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych skorzystała z uprawnienia określonego w § 69 ust. 1 Regulaminu Senatu RP.

Proponowana nowelizacja ustawy wynika z potrzeby dostosowania prawa bilansowego do przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie zasad dokumentacji. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, które weszło w życie z dniem 1 maja 2004 r., spośród wymagań dotyczących faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży wyłączono - zgodnie z postanowieniami Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - obowiązek jej podpisywania.

Zaproponowana zmiana zapewni korelację przepisów ustawy o rachunkowości z przepisami dotyczącymi podatku VAT dopuszczając uznanie faktury VAT bez zamieszczanego na niej podpisu wystawcy oraz odbiorcy, za dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych. W świetle obecnie obowiązującego art. 21 ust. 1 pkt 5 i 1a takie podpisy są konieczne, aby faktura mogła być uznana za dowód księgowy.

Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, gdyż prowadzi do uproszczenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Uprawnienia Senatu w zakresie wnoszenia poprawek nie pozwalały na rozwiązanie tego problemu w drodze poprawki do ustawy nowelizującej.

W trakcie prac nad ustawą zasięgnięto opinii partnerów społecznych: Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Nie zgłaszają oni zastrzeżeń do proponowanej zmiany art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości.

Projektowana ustawa nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.


1. Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr..., poz. ....