Druk nr 827 A

26 listopada 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 listopada 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Marszałek Senatu dnia 8 listopada 2004 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

oraz ustawy o rachunkowości

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,",

b) uchyla się ust. 3;

...) po art 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.";'';

  1. w pkt 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46a" dodaje się wyrazy "i 46b" oraz dodaje się art. 46b w brzmieniu:

"Art. 46b. Podmioty, o których mowa w art. 3a, są obowiązane do zawarcia, na podstawie odrębnych przepisów, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione.";

2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 4a wyraz "stron" zastępuje się wyrazem "strony";

3)

w art. 1:

a) w pkt 7, w art. 46a w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44",

b) w pkt 8, w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44";

4)

w art. 2 po wyrazach "(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

"2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami - bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 80a ust. 1";

3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami.".";

5)

w art. 4 po wyrazach "art. 1 pkt 7" dodaje się wyrazy ", art. 2 pkt 2 i 3";

6)

w art. 4 wyrazy "z dniem 1 stycznia 2005 r" zastępuje się wyrazami "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia".