Druk nr 827 Z

2 grudnia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 1 grudnia 2004 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Genowefa Ferenc


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

oraz ustawy o rachunkowości

 

Uwaga:

Poprawki nr 1, 6 i 9 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7 i 10.

1)

w art. 1:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,",

b) uchyla się ust. 3;

...) po art 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.";'';

b) w pkt 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46a" dodaje się wyrazy "i 46b" oraz dodaje się art. 46b w brzmieniu:

"Art. 46b. Podmioty, o których mowa w art. 3a, są obowiązane do zawarcia, na podstawie odrębnych przepisów, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione.";

Poprawka
KGFP,
sen. K. Jurgiela
p
oparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych doręcza decyzje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

6b. Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli minister właściwy do spraw finansów publicznych nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z aktami osobowymi wpisanego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej, do której stosuje się art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

3)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 4a wyraz "stron" zastępuje się wyrazem "strony";

Poprawka
KGFP
p
oparta przez komisję

4)

w art. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 27:

  1. w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi.";";

Poprawka sen.
A. Wielowieyskiego
poparta przez komisję

5)

w art. 1:

  1. w pkt 7, w art. 46a w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44",

b) w pkt 8, w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44";

 

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

6)

w art. 2 po wyrazach "(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

"2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami - bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 80a ust. 1";

3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami.".";

Poprawka
KGFP,
sen. K. Jurgiela
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 10 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 11.

7)

skreśla się art. 3;

Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 11 należy głosować łącznie.

8)

w art. 3 wyrazy "dniem wejścia w życie" zastępuje się wyrazami "upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia";

Poprawka sen.
M. Mietły
poparta przez komisję

9)

w art. 4 po wyrazach "art. 1 pkt 7" dodaje się wyrazy ", art. 2 pkt 2 i 3";

 

 

Poprawka
KGFP,
sen. K. Jurgiela
poparta przez komisję

10)

w art. 4 wyrazy "oraz art. 3, które wchodzą" zastępuje się wyrazami ", który wchodzi";

Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec

11)

w art. 4 wyrazy "z dniem 1 stycznia 2005 r" zastępuje się wyrazami "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia".

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję