Druk nr 833

18 listopada 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Ryszarda Matusiaka.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Franciszek Bachleda-Księdzularz

(-) Lesław Podkański

(-) Andrzej Chronowski

(-) Zbigniew Religa

(-) Sławomir Izdebski

(-) Janina Sagatowska

(-) Kazimierz Jaworski

(-) Zofia Skrzypek-Mrowiec

(-) Krzysztof Jurgiel

(-) Robert Smoktunowicz

(-) Anna Kurska

(-) Henryk Stokłosa

(-) Ryszard Matusiak

(-) Jan Szafraniec


projekt

Ustawa

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia ...............

zmieniająca ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Art. 1.

W ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968, Nr 154, poz. 1788 i z 2004 r. Nr 121, poz. 1264) dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. Odszkodowanie przysługuje również wdowom po poszkodowanych, o których mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1, jeżeli odszkodowanie nie zostało tym poszkodowanym przyznane lub wypłacone. Podstawą przyznania i wypłaty odszkodowania jest wniosek wdowy złożony w Biurze Roszczeń Byłych Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu Państwowej Agencji Atomistyki w Kowarach.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych zmierza do tego, aby uprawnienie do odszkodowania, przyznane przepisem art. 5a ust. 1 pkt 1 tym osobom poszkodowanym, w stosunku do których orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dotyczyło również wdów po takich poszkodowanych. W ocenie wnioskodawców grupa objęta rozszerzonymi uprawnieniami byłaby nieliczna, ograniczona do kilkuset osób.