Druk nr 833 X

24 lutego 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 

Senat na 77. posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek zawarty w pkt 2 i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 833 S.

Przewodnicząca Komisji

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Teresa Liszcz

(-)Krystyna Sienkiewicz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie.

 

1)

tytuł projektu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jaworskiego, A. Kurskiej, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca, K. Jurgiela

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

 

2)

w art. 1, w art. 5b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Odszkodowanie przysługuje również wdowom po poszkodowanych, o których mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1, jeżeli odszkodowanie nie zostało tym poszkodowanym przyznane.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1, w art. 5b skreśla się wyrazy "lub wypłacone";

Poprawka sen. T. Liszcz

4)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) osoba represjonowana - osobę, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, legitymującą się legitymacją osoby represjonowanej wystawioną przez organ rentowy;";

2) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inwalidom wojennym i ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, osobom represjonowanym i ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych uprawnionym do renty rodzinnej przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie następujące warunki:

1) oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu;

2) wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".".

 

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Jaworskiego, A. Kurskiej, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca, K. Jurgiela