Druk nr 893

18 lutego 2005 r

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Krzysztofa Jurgiela.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Franciszek Bachleda-Księdzularz

(-) Lesław Podkański

(-) Adam Biela

(-) Janina Sagatowska

(-) Henryk Dzido

(-) Zofia Skrzypek-Mrowiec

(-) Kazimierz Jaworski

(-) Jan Szafraniec

(-) Krzysztof Jurgiel

(-) Edmund Wittbrodt

(-) Anna Kurska

 


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 1) w art. 26 w ust. 1 w pkt 9 w lit. b na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis art. 26 w ust. 1 w pkt 9 w lit. c ustawy nowelizowanej w art. 1 ma zastosowanie do darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2005 r.


UZASADNIENIE

Zapotrzebowanie na krew i preparaty krwiopochodne w Polsce cały czas się zwiększa. W naszym kraju oddaje się dwa razy mniej krwi niż w krajach Europy Zachodniej. Obecnie honorowym krwiodawcom odebrano możliwość odliczania wartości oddanej krwi określonej według odpowiedniego przelicznika jako darowizny zgodnie art. 26 ust. l pkt 9 lit. a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przelicznikiem określonym w kwocie 130 zł za litr krwi można było odliczyć maksymalnie do 780 zł.

Kwota, którą w ten sposób uzyska budżet państwa, jest niewielka. Organizacje zrzeszające honorowych krwiodawców wskazują, że wsparcie budżetowe przeznaczone na promowanie krwiodawstwa, przede wszystkim skierowane do Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, przekracza wpływy budżetu z tytułu zniesionej ulgi. Kwota przeznaczona na tą fundację przekracza sumę, jaką otrzymuje Polski Czerwony Krzyż. Tymczasem w/w ulga była jednym z głównych instrumentów promocji krwiodawstwa w Polsce i należy obawiać się, że jej zniesienie może spowodować zaburzenia, a nawet załamanie systemu krwiodawstwa.

Obecnie nie jest możliwe odliczanie od podstawy podatku kwoty ekwiwalentu za oddaną przez honorowego dawcę krwi w ramach ekwiwalentu za litr krwi.

Nowelizacja umożliwi odliczanie od podstawy obliczania podatku kwot ekwiwalentu za oddaną krew określonych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o publicznej służbie krwi. Kwota ta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, wynosi 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza.

Podstawowym skutkiem społecznym nowelizacji jest zwiększenie promocji honorowego krwiodawstwa, a co za tym idzie, poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie ilości oddanej krwi i materiałów krwiopochodnych.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781