Druk nr 308 X

19 marca 2003 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego

Jana Pawła II (druk nr 308 S)

Senat na 36. posiedzeniu w dniu 19 marca 2003 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Komisja, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2003 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - nie poparła żadnego wniosku i wnosi o przyjęcie przez Senat projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 308 S.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Zygmunt Cybulski wycofał swój wniosek (pkt II ppkt 5 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o ustanowieniu dnia 16 października

Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek sen.
M. Szyszkowskiej

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:

 

1)

w tytule ustawy oraz w art. 1 wyrazy "Ojca Świętego" zastępuje się wyrazem "papieża";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

2)

w preambule w zdaniu pierwszym wyrazy "Kościoła Katolickiego" zastępuje się wyrazami "Kościoła Rzymskokatolickiego";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

3)

w preambule skreśla się zdanie drugie;

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

 

4)

skreśla się art. 2;

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

5)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 2 po wyrazie "braterstwa" dodaje się wyrazy "dla nas Polaków cenne, gdyż zostały wywiedzione z naszej wielowiekowej, bolesnej tradycji".

Poprawka sen.
Z. Cybulskiego