U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Jednocześnie upoważnia senator Teresę Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


projekt

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 

Art. 1

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 954 otrzymuje brzmienie:

"Art. 954. Obwieszczenie o licytacji doręcza się:

1. uczestnikom postępowania;

2. organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji.";

2) w art. 999 uchyla się § 3.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852 , Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126 poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101 i Nr ..., poz. ....


Uzasadnienie

Niniejszy projekt jest efektem prac Komisji Ustawodawstwa i Praworządności Senatu nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r., podczas których pojawiła się potrzeba dokonania zmiany przepisów Kodeksu nie objętych nowelizacją. Regulacja zawarta w zmienianych w projekcie przepisach wywołuje duże wątpliwości i problemy w praktyce, jak też jest jedną z przyczyn nieskuteczności egzekucji z nieruchomości. W art. 954 pkt 2 stanowi się o skutkach złożenia przez organy skarbowe zestawienia podatków i innych danin publicznych. Skutkiem tym jest możność dochodzenia zaległości podatkowych od nabywcy nieruchomości. Unormowanie to jest podstawą do istnienia poglądu, iż także w przypadku nabycia nieruchomości w egzekucji nabywca ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe egzekwowanego dłużnika na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej, podczas gdy w doktrynie prawa finansowego uważa się, że art. 112 Ordynacji dotyczy tylko nabycia w drodze czynności materialnoprawnej, a nie w egzekucji. Ryzyko, iż zaległości podatkowe będą dochodzone od nabywcy sprawia, że wiele nieruchomości sprzedawanych w egzekucji nie znajduje nabywców. Proponowane zmiany usuną te wątpliwości i w konsekwencji doprowadzą do wzrostu skuteczności egzekucji z nieruchomości, a potencjalni nabywcy będą mieli jasną regulację prawną co do ciążących na nich zobowiązaniach w związku z nabyciem nieruchomości w egzekucji.

Projekt nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedmiot inicjatywy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.