Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi A. Annan z wizytą w Senacie

28 czerwca 2000 r. wizytę w Senacie RP złożył Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi A. Annan. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że Polska niezwykle ceni działalność ONZ związaną z obroną praw, które zostały zawarte w Karcie Praw Człowieka. Zdaniem marszałek tezy przedstawione w raporcie milenijnym opracowanym przez Sekretarza Generalnego: obrona prawa do życia, zapewnienie praw socjalnych, zniesienie kary śmierci powinny być wskazaniem do działania ONZ. Marszałek zaproponowała poszerzenie tego katalogu spraw, które narody powinny respektować także o prawo do wolności wyboru religii, prawa mniejszości narodowych i prawo narodów do suwerenności.

Kofi Annan przypomniał, że w sierpniu 2000 r. planowane jest w Nowym Jorku spotkanie przewodniczących parlamentów. Celem tego zjazdu przedstawicieli narodów ma być właśnie możliwość przedstawienia różnych wizji działania ONZ i na ich podstawie opracowanie strategii możliwie najlepszej.

Zdaniem Marszałek Alicji Grześkowiak ONZ powinna powrócić do wartości moralnych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Marszałek Alicja Grześkowiak zapytała Sekretarza Generalnego o ocenę działalności Polski na forum ONZ. Senator Bartoszewski zainteresowany był reformą Rady Bezpieczeństwa i sytuacją finansową ONZ.

W ocenie Kofii Annana Polska może być przykładem aktywnej działalności w misjach humanitarnych i pokojowych ONZ, a także wywiązywania się z przyjętych zobowiązań członkowskich. Niestety, nie wszystkie zrzeszone państwa tak postępują, a to rzutuje na sytuację finansową całej organizacji. Co do reformy Rady Bezpieczeństwa Sekretarz Generalny przyznał, że najtrudniejszą jest kwestia rozszerzenia składu Rady.

Na zakończenie spotkania marszałek Senatu Alicja Grześkowiak zaapelowała do Sekretarza Generalnego ONZ o pomoc humanitarną dla Czeczenii oraz podjęcie działań, które przywróciłyby pokój w Czeczenii.