Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Nicole Fontaine w Senacie

28 sierpnia 2000 r. wizytę w Senacie RP złożyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Nicole Fontaine. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. Marszałek podkreśliła, że dla Polski, która stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej, jest to bardzo ważna wizyta. Polska liczy na wsparcie Parlamentu Europejskiego w swych staraniach i pomoc w rozwiewaniu wątpliwości u tych, którzy nie są przekonani do szybkiego poszerzenia Unii Europejskiej.

Marszałek Alicja Grześkowiak wyraziła także przekonanie, iż budowa "nowej Europy" nie powinna się sprowadzać tylko do rozszerzania sojuszy wojskowych i gospodarczych, ale również do respektowania wspólnych wartości, takich jak tradycyjny model rodziny, ochrona życia, prawo rodziców do edukacji dzieci według własnych zasad.

Nicole Fontaine zapewniła, że stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii wejścia do struktur europejskich państw wyzwolonych spod jarzma komunizmu jest jednoznaczne. Jej zdaniem, perspektywy poszerzenia Unii rysują się optymistycznie.

Nicole Fontaine zgodziła się również, że Unia Europejska nie może się ograniczać wyłącznie do współpracy w dziedzinie gospodarczej. Konieczność reformy struktur unijnych wynika także z tego, że Europę powinny cementować nie tylko sprawy gospodarcze.

Wiele uwagi podczas rozmowy poświęcono prawom człowieka i potrzebie ich zapisania w postaci Karty Praw Obywatela, która stanowić będzie część traktatu.

Nicole Fontaine zapewniła, że Parlament Europejski będzie stał na straży poszanowania praw indywidualnych i zbiorowych, poszanowania tożsamości narodowej i specyfiki prawa państw członkowskich.

Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, że społeczność międzynarodowa przemilczała wiele zamachów na prawa człowieka; jako przykład podała Czeczenię. Marszałek poinformowała przewodniczącą o uchwale Senatu RP w tej sprawie.