Premier i minister finansów Wielkiego Księstwa Luksemburga Jean-Claude Juncker w Senacie

3 kwietnia 2001 r. wizytę w Senacie złożył premier i minister finansów Wielkiego Księstwa Luksemburga Jean-Claude Juncker. Gościa przyjęła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, której towarzyszył przewodniczący senackiej Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej senator Wiesław Chrzanowski.

Delegacja Wielkiego Księstwa Luksemburga

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim dostosowywania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej i roli Senatu w tym procesie. Marszałek A. Grześkowiak przypomniała, że przyspieszenie procesów dostosowawczych było wspólną deklaracją rządu i obu izb parlamentu. Na podstawie tej deklaracji powołano w Senacie Komisję Nadzwyczajną Legislacji Europejskiej. Jak stwierdziła, obecnie koalicja rządowa ma większość w Senacie, podczas gdy w Sejmie ulega to zmianom i wówczas Senat może czuwać nad kształtem ustaw zbieżnym z intencjami rządowymi.

Senator W. Chrzanowski podkreślił, że ze względów historycznych w Polsce obecna była tradycja prawna niemiecka i francuska. Dlatego polski język prawniczy jest bliski ustawodawstwu europejskiemu, co ułatwia proces dostosowawczy.

Podczas spotkania poruszono również problem ratyfikacji przez Polskę Karty socjalnej Rady Europy. Marszałek zapewniła, że Polska widzi konieczność zapewnienia swoim obywatelom warunków socjalnych postulowanych w karcie, ale proces transformacji jest trudny i natrafia na takie problemy społeczne jak bezrobocie.

Jean-Claude Juncker, premier Wielkiego Księstwa Luksemburg

Premier Luksemburga zgodził się , że ratyfikacja karty socjalnej nie zmieni codziennych warunków życia Polaków, ale obrazuje konkretne problemy wymagające systematycznego rozwiązywania. Podkreślił, że jest pod wrażeniem przemian, jakich dokonał nasz kraj.