Wizyta grupy senatorów francuskich, członków Klubu Parlamentarnego Unii Centrum

10 kwietnia 2001 r. wizytę w Senacie złożyła grupa senatorów francuskich, członków Klubu Parlamentarnego Unii Centrum. Gości przyjęła marszałek Senatu, której towarzyszyli wicemarszałek Marcin Tyrna i przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Piotr Ł.J. Andrzejewski.

Przewodniczący grupy Jean Arthuis stwierdził, że celem pobytu w Polsce senatorów francuskich jest ocena naszych przygotowań do członkostwa w UE.

Marszałek A. Grześkowiak zapewniła, że wstąpienie do UE jest priorytetem dla naszego kraju. Polska podejmuje działania na dwóch płaszczyznach: transformacji ustrojowej i dostosowywania ustawodawstwa wewnętrznego do prawa wspólnotowego. "Transformacja ekonomiczna i polityczna, radykalna przebudowa systemu gospodarczego w kontekście trudnego dziedzictwa komunizmu, również kryzysu moralnego, powodują poważne napięcia społeczne. Na to nakłada się bardzo trudne zadanie, jakim jest dostosowanie naszego prawa i gospodarki do wymogów UE. Restrukturyzacja przemysłu powoduje utratę miejsc pracy przez wielu obywateli, a jednocześnie chcielibyśmy realizować wyznawane przez nas wartości, za najważniejsze uznając dobro człowieka. Znając doświadczenia innych krajów, wiemy, że wejście do UE przynosi w dłuższej perspektywie ogromne korzyści. Dlatego polski Senat włączył się z pełną determinacją do pracy legislacyjnej; w polskim rządzie i parlamencie stworzona została specjalna ścieżka dla europejskiego prawa. W Senacie powołano Komisję Nadzwyczajną Legislacji Europejskiej" - powiedziała A. Grześkowiak.

Rozmowa dotyczyła również obecnej sytuacji gospodarczej i jej uwarunkowań. Zdaniem marszałek A. Grześkowiak, zależy ona nie tylko od naszych wewnętrznych możliwości, ale również od uwarunkowań zewnętrznych, takich jak sytuacja w Rosji czy kryzys azjatycki. Teraz obawiamy się skutków związanych z chorobą wściekłych krów czy pryszczycą.

Wicemarszałek M. Tyrna zwrócił uwagę, że Polska i inne kraje aspirujące do członkostwa w UE z niepokojem przyjmują pewną niechęć krajów Unii do określenia terminu akcesji. Jak stwierdził, nie możemy tkwić w takim oczekiwaniu, poczekalni bez podania konkretnych dat. Podejmujemy ogromny wysiłek na rzecz członkostwa, wykazujemy w tym względzie pełną determinację. W Polsce wyczuwa się już pewne zniecierpliwienie, a przecież do członkostwa musimy przekonać opinię społeczną. Wiemy również, ze społeczeństwo francuskie jest sceptycznie nastawione do rozszerzania UE.

Senator J. Arthuis zapewnił, że jest pod ogromnym wrażeniem wysiłku podjętego przez nasz kraj. Rozumie również naszą niecierpliwość. Zapewnił, że Unia Europejska potrzebuje Polski. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Unia Centrum w Senacie francuskim wyraził pragnienie ścisłej współpracy z polskim Senatem.