POLITYKA ROLNA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
I JEJ KONSEKWENCJE
DLA POLSKIEGO ROLNICTWA

22 lutego 2000 r. w Senacie odbyła się konferencja na temat polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Józefa Frączka oraz kierownika Zespołu Prawa Rolnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Aliny Jurcewicz. Konferencję otworzył senator J. Frączek.

Podczas konferencji referat o rolniczych organizacjach zawodowych i ich roli w kształtowaniu i realizacji wspólnej polityki rolnej wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kozłowska

O procesie dostosowania polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej na przykładzie sektora cukru mówił dr Jan K. Snakowski

Konsekwencje wynikające z regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej dla rynku mleka w Polsce omówiła dr Elżbieta Tomkiewicz

Radca ds. rolnych w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli Władysław Piskorz przedstawił stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa.

O kierunkach zmian ustawodawczych w polskim prawie rolnym w ramach jego harmonizacji z ustawodawstwem Unii Europejskiej mówiła prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz

Podczas konferencji wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa, odpowiedzialny za integrację z Unią Europejską w obszarze rolnictwa, poinformował, że Polska w swoim stanowisku negocjacyjnym w dziedzinie rolnictwa przedstawiła 55 problemów, które należy omówić z Komisja Europejską. Jak stwierdził polskie stanowisko jest bardzo obszerne i w porównaniu z innymi krajami starającymi się o członkostwo zawiera największą liczbę problemów do uzgodnienia.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowała do premiera Jerzego Buzka list w którym sygnalizowała wątpliwości co do merytorycznego dopracowania przyjętego 9 grudnia ub.r. I przesłanego następnie do Brukseli dokumentu. Zadaniem senatorów, już pobieżna lektura nasuwa poważne wątpliwości co do należycie wyrażonej w dokumencie dbałości o poszczególne sektory polskiego rolnictwa, zwłaszcza w dziedzinie rozdziału kwot na produkcję buraków cukrowych i cukru.

W dyskusji podczas konferencji zwracano uwagę, że stanowisko wypracowane przez rząd nie było konsultowane ze środowiskami wiejskimi, co zdaniem uczestników konferencji doprowadziło do pominięcia w nim wielu aspektów istotnych dla polskich rolników i producentów. Odpowiadając na te zarzuty wiceminister J. Plewa zwrócił się o skonkretyzowanie, które z obszarów rolnictwa zostały pominięte w przeglądzie polskiego prawa pod względem zgodności z ustawodawstwem unijnym.