"ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI A FINANSOWANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH".

22 maja 2001 r., z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej oraz European Instytute of Environmental Energy Poland, pod honorowym patronatem wicemarszałka Marcina Tyrny, w gmachu parlamentu odbyła się konferencja pt.: "Rozwój gospodarczy Polski a finansowanie działań lokalnych".

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministerstwa Łączności, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji EkoFundusz, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Techniki i Technologii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas seminarium senator Marek Waszkowiak, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, wygłosił referat na temat strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polski w świetle budżetu państwa.

Inne referaty dotyczyły finansowania inwestycji regionalnych ze środków budżetu państwa, zarezerwowanych do dyspozycji ministra rozwoju regionalnego i budownictwa, oraz zasad finansowania kontraktów regionalnych; rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej dzięki pomocy budżetu państwa i środkom pomocowym Unii Europejskiej; pomocy budżetu państwa w rozbudowie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, oraz taniego budownictwa mieszkaniowego; stymulowania rozwoju lokalnego poprzez środki pomocowe Unii Europejskiej; programu PHARE jako szansy wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionalnym; programu SAPARD służącego wyrównaniu szans dla polskiej wsi; wsparcia inwestycji na terenach popegeerowskich; zasad finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Programu ISPA; preferencyjnego finansowania działań proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zasad dotowania przedsięwzięć proekologicznych ze środków pochodzących z ekokonwersji polskiego zadłużenia; finansowania przedsięwzięć mieszkaniowych oraz działań energooszczędnych ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji BGK; wspierania rozwiązań promujących nowoczesne technologie ze środków pozostających w dyspozycji Agencji Techniki i Technologii oraz finansowania działań energooszczędnych w systemie strony trzeciej.

Na zakończenie seminarium odbyła się dyskusja na temat prowadzenia i finansowania inwestycji regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań lokalnych.