"ROZWIĄZANIA PRAWNE PROBLEMU PORNOGRAFII W NOWYM KODEKSIE KARNYM A OCHRONA RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA PRZED JEJ WPŁYWEM"

5 maja 1998 r.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było rozwiązaniom prawnym w nowym Kodeksie karnym dotyczącym pornografii z punktu widzenia ochrony rodziny i społeczeństwa przed jej wpływem.

Podczas posiedzenia senatorowie wysłuchali referatów polskich i amerykańskich ekspertów.

Robert Showers, asystent prokuratora generalnego USA za czasów prezydentury Ronalda Reagana, mówił o ochronie prawnej przed upowszechnianiem pornografii w Stanach Zjednoczonych i jej egzekwowaniu.

Dr Jerzy Kirk przedstawił w swym wystąpieniu skutki upowszechniania pornografii, a także społeczne działania podejmowane w USA przeciw rozpowszechnianiu treści zawierających pornografię i przemoc.

O wpływie pornografii na rozwój osobowości człowieka mówiła dr Dorota Kornas-Biela.

Społeczno-psychologiczne aspekty pornografii przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Ostrowska.

Z opiniami i dezyderatami sejmowej Komisji Rodziny dotyczącymi skutków rozpowszechniania pornografii i przemocy w mediach zapoznała senatorów posłanka Maria Smereczyńska.

W posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wziął również udział pełnomocnik rządu ds. rodziny Kazimierz Kapera, który mówił o przeciwdziałaniu pornografii w kontekście polityki rodzinnej państwa.

Stanowisko resortu sprawiedliwości w sprawie prawnego uregulowania problemu rozpowszechniania pornografii w nowym Kodeksie karnym przedstawił dyrektor Biura Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Krajowej Kazimierz Krasny.

 

W drugiej części posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła uchwałę, w której stwierdziła:

"Uznając doniosłą rolę wychowania i edukacji oraz stanowienia
i stosowania prawa w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa, w trosce o ochronę jego obywateli przed zagrożeniem dla życia i zdrowia fizycznego i psychicznego, Komisja Rodziny i Polityki Społ
ecznej podejmuje następującą uchwałę.

Kierując się ratyfikowaną przez Polskę w 1927 roku Międzynarodową Konwencją z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi (Dz.U. z 1927 r., Nr 71, poz. 621), która jednoznacznie zakazuje produkcji i rozpowszechniania materiałów o charakterze pornograficznym,

oraz zważywszy, że:

  1. Każde prawo stanowione winno kierować się przesłanką prymatu godności osoby ludzkiej, a uprzedmiotowienie człowieka jest zawsze wymierzone zarówno w jego uniwersalne, jak i indywidualne prawa,
  2. Rozpowszechnianie pornografii rodzi negatywne skutki dla rozwoju psychicznego człowieka, przede wszystkim dzieci i młodzieży,
  3. Państwo prawa nie może deklarować obrony praw, podmiotowości
    i godności osoby ludzkiej i rodziny jednocześnie legalizując pornografię,

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP uznaje, że nie istnieje żadne usprawiedliwienie użycia autorytetu państwa prawa dla legalizacji jakiejkolwiek formy produkcji i dystrybucji pornografii. Legalizacja pornografii w nowym Kodeksie karnym z dnia 6 czerwca 1997 roku jest, zdaniem Komisji, nadużyciem ustawodawcy wobec zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa.

Dlatego też:

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej niezależnie od podkreślenia potrzeby nowelizacji nowego Kodeksu karnego, która jest zadaniem ustawodawcy, oczekuje skutecznego egzekwowania przez organy i instytucje państwowe obowiązującego ustawodawstwa, zabraniającego rozpowszechniania materiałów o charakterze pornograficznym".