Seminarium

Rynek pracy w okresie reformy Państwa

21 czerwca br. w Senacie odbyło się seminarium pt. "Rynek pracy w okresie reformy państwa". Seminarium zorganizowała Komisja Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z prezesem Krajowego Urzędu Pracy Grażyną Zielińską. Seminarium otworzył senator Zdzisław Maszkiewicz.

 

 

Podczas seminarium zostały przedstawione założenia polityki rynku pracy po roku 2000 oraz system urzędów pracy. Omówiono kompetencje samorządów terytorialnych oraz urzędów pracy w kontekście lokalnej polityki rynku pracy.

Związkowcy oraz pracodawcy przedstawili kwestie dotyczące roli i odpowiedzialności partnerów społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu. Na koniec omówiono przygotowania polskiego systemu publicznych służb zatrudnienia w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.

Pod koniec grudnia 1998 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1831,4 tys. osób. Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,4 % i była wyższa o 0,1% w porównaniu z grudniem 1997 r.

Wzrost poziomu bezrobocia w 1998 r. spowodowany był utrzymaniem się wysokiego napływu bezrobotnych (o 76,4 tys. osób więcej niż w 1997 r.), przy jednoczesnym dynamicznym spadku liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji o 461,6 tys. osób mniej niż przed rokiem.

 

 

Związane to jest ze spadkiem liczby ofert pracy o 154,7 tys. (z 915,8 tys. w 1997 r. do 761,1 tys. w 1998 r.), tj. o 16,9% z następujących powodów: ograniczania zatrudnienia przez przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, likwidacji spółek rolniczych, likwidacji małych zakładów produkcyjnych związanych z przemysłem lekkim.

Na wzrost bezrobocia miały również wpływ rejestracje osób ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego, świadczeń z opieki społecznej oraz świadczeń związanych z reformą służby zdrowia. Przeprowadzone przez Krajowy Urząd Pracy badanie sondażowe wykazało, że dla zapewnienia sobie opieki lekarskiej zarejestrowało się w grudniu ub.r. ponad 46,0 tys. osób, co stanowi 22,3% nowo rejestrujących się bezrobotnych w tym miesiącu.

 

 

Do pozytywnych zmian, które nastąpiły na rynku pracy w 1998 r., należy zaliczyć.

Nadmienić należy, że w 1998 r. spadek poziomu bezrobocia wystąpił w 27 województwach, w tym w gdańskim był najwyższy, tj. o 10,9% (prawie 36 tys. osób). Natomiast wzrost bezrobocia zanotowano w 22 województwach, przy czym najwyższy w katowickim o 15,0% (119,2 tys. osób), jeleniogórskim o 9,6% (34,1 tys. osób) oraz białostockim o 9,4 (29,7 tys. osób). Nadal występowało duże zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia, tj. od 2,6 w województwie warszawskim do 20,5 w słupskim (oraz 20,4 w suwalskim).