"Regionalny transport kolejowy: szanse i zagrożenia"

23 listopada 1999 r. w Senacie odbyła się konferencja "Regionalny transport kolejowy: szanse i zagrożenia". Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Fundacją Wieku Pary. Patronat medialny objęły tygodnik samorządu terytorialnego "Wspólnota" i tygodnik kolejarza "Nowe Sygnały". W konferencji udział wzięli minister transportu i gospodarki morskiej Tadeusz Syryjczyk, członek Zarządu PKP Jacek Bukowski, naukowcy zajmujący się problematyką transportu oraz działacze samorządowi i osoby związane z Fundacją Wieku Pary i Polskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei.

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mieczysław Janowski. Odczytał on fragmenty listu wicemarszałka Andrzeja Chronowskiego, który objął patronat nad konferencją. W liście skierowanym do uczestników konferencji wicemarszałek napisał m.in.:

Z radością przyjąłem inicjatywę przeprowadzenia dzisiejszej konferencji, albowiem polityka transportowa kraju jest mi tematyką szczególnie bliską. W obecnej kadencji podjąłem dyskusję na ten temat, organizując w grudniu ubiegłego roku seminarium pt. "Ustalenie i weryfikacja problemów infrastruktury transportowej województwa małopolskiego", sądzę, iż tak głębokiego zaangażowania się Senatu RP w sprawy transportu kolejowego jest wyznacznikiem wagi, podnoszącej dziś przez państwa tematyki. Każdy z nas ma świadomość, iż utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej, krajowej i lokalnej rzutuje bezpośrednio na rozwój polskiej gospodarki. Dlatego bardzo ważne na obecnym etapie wydają się cele postawione przed dzisiejszą konferencją. Ocena stanu obecnego, zidentyfikowanie problemów kolejnictwa oraz próba przedstawienia możliwych rozwiązań.

Cieszę się, że uczestnikami spotkania są także przedstawiciele samorządów lokalnych, albowiem również ja upatrują szansę dla regionalnego transportu kolejowego w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi.

Dziękując Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Wieku pary za organizację spotkania, pragnę wyrazić ubolewanie, iż obowiązki wicemarszałka Senatu nie pozwalają mi na aktywne uczestnictwo w dzisiejszej konferencji. Z wielkim zainteresowaniem będę jednak zaznajamiał się z diagnozą i wnioskami, które zostaną wysunięte przez państwa. Życzę państwu owocnych obrad.

Zwracając się do uczestników konferencji, prezes Zarządu Fundacji Wieku Pary Leszek Ruta powiedział:

Szanowni państwo, po ponad stu pięćdziesięciu latach służby, której znaczenie trudno przecenić, nadszedł czas na zasadnicze zmiany w organizacji polskich kolei. Zmiana tradycyjnego zapotrzebowania na transport zarówno pasażerski, jak i towarowy, tworzenie się rynków transportowych nowego typu to tylko niektóre symptomy przemian.

Ustawa kompetencyjna oraz projektowana ustawa o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP wyznaczają całkowicie nowe warunki funkcjonowania kolei. Na kolejowym rynku transportowym pojawia się nowy i bardzo ważny podmiot, samorząd terytorialny, który dotychczas był w zasadzie wyłączony z uczestnictwa w organizacji i prowadzeniu komunikacji kolejowej.

W procesie restrukturyzacji kolei projektowane są znaczne redukcje infrastruktury kolejowej, w wykazie linii kolejowych, które będą utrzymywane przez państwo, nie znajdzie się kilka tysięcy kilometrów linii kolejowych, przewozy na tych liniach, a nawet ich istnienie zależeć teraz będzie od decyzji gospodarza regionu, samorządu terytorialnego.

Musimy jednocześnie zdać sobie sprawę, że infrastruktura kolejowa stanowi ogromne bogactw narodowe, ważny element naszego dziedzictwa kulturowego. W zmienionych warunkach kolej regionalna i lokalna może z powodzeniem stanowić ekologiczny opłacalny środek transportu, a dzięki swoim wartościom zabytkowym i historycznym może być dobrą ofertą turystyczną regionów.

Celem konferencji jest zapoznanie przedstawicieli samorządów z nową sytuacją prawną w zakresie kolei, a szczególnie przewozów regionalnych z nowymi uprawnieniami samorządów, polityką państwa i zamierzeniami PKP w tej dziedzinie, z możliwościami finansowania samorządów projektów kolejowych oraz przekonanie samorządów do organizacji transportu regionalnego z wykorzystaniem kolei oraz niedopuszczenia do całkowitego zniszczenia lokalnej infrastruktury kolejowej, która nie będzie utrzymywana przez PKP. Jest to także próba sprecyzowania problemów, które napotykają samorządy w realizacji projektów kolejowych oraz wypracowania propozycji rozwiązań.

Fundacja Wieku Pary, współorganizator dzisiejszej konferencji, stawia sobie za zadanie ochronę dziedzictwa kulturowego kolei oraz promocję i rozwój transportu kolejowego. Nazwa fundacji odwołuje się do dawnej kolei parowej, ale ma też inny aspekt, wiek pary był dla kolei wiekiem prosperity, do której fundacja nawiązuje, podejmując działania na rzecz rozwoju transportu kolejowego. Nasza działalność jest w dużym stopniu skierowana do samorządów, z którymi współpracujemy, między innymi pomagamy uruchomić lokalne linie kolejowe w sposób opłacalny ekonomicznie.

Wystąpienia podczas konferencji dotyczyły m.in. przyszłości regionalnego transportu kolejowego w Polsce, analizy uwarunkowań obsługi transportem kolejowym przewozów regionalnych wraz z propozycjami rozwiązań systemowych, a także sytuacji prawnej tego transportu w świetle ustawy kompetencyjnej oraz projektu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. W wygłoszonych referatach wskazywano również na zagrożenia i szanse kolejowego ruchu regionalnego, a także zapoznano jej uczestników z jego organizacją i finansowaniem w Europie na przykładzie Anglii, Niemiec i Szwajcarii.

Tematem jednego z wystąpień była historia prowadzenia transportu kolejowego przez samorząd lokalny w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano inicjatywy samorządowe związane z lokalnym transportem kolejowym na przykładzie roli samorządu terytorialnego w procesie restrukturyzacji lokalnego transportu pasażerskiego na przykładzie Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Mówiono o obecnym stanie komunikacji kolejowej w kontekście możliwości i potrzeb obsługi dużych aglomeracji miejskich na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektem wykorzystania Górnośląskich Kolei Wąskotorowych jako szybkiej kolei aglomeracyjnej w konurbacji górnośląskiej oraz z procesem przejęcia na własność powiatu mienia PKP na przykładzie Wyrzyskich Kolei Dojazdowych w Białośliwiu.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w przerwie konferencji, dyrektor Departamentu Gospodarki Transportowej w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Jan Friedberg powiedział, że rząd, przyjmując program restrukturyzacji PKP, wziął pod uwagę, że pieniądze ze sprzedaży mienia PKP mają być jednym z ważniejszych źródeł finansowania przekształceń kolei. PKP, zwłaszcza w centrach dużych miast, dysponuje sporymi obszarami, które może wykorzystywać na pozyskiwanie środków, często przy współpracy z samorządami.

Kwestia tworzenia odpowiednich organizacji samorządowych, zajmujących się przewozami lokalnymi i aglomeracyjnymi jest kolejnym ważnym elementem restrukturyzacji PKP. Rząd chciałby nakłonić samorządy do tworzenia takich organizacji poprzez dodatkowe dotacje z budżetu państwa. "Wsparcie państwa będą otrzymywali ci, którzy utworzą odpowiednie organizacje i warunki merytoryczne do powstania rynku usług w tym zakresie" - powiedział J. Friedberg.

Sytuacja PKP w ciągu ostatnich lat znacznie się pogorszyła. W końcu września 1999 roku zadłużenie osiągnęło poziom 4,7 mld złotych. Według szacunków ministerstwa transportu do końca roku deficyt PKP przekroczy 5,1 mld zł. Spadła też liczba pasażerów, a przewozy towarowe zmniejszyły się z 281,7 mln ton w 1990 roku do 206 mln ton w 1998 roku. Restrukturyzacja w górnictwie i hutnictwie spowodowała spadek ilości przewożonych towarów.

Restrukturyzacja kolei przewiduje utworzenie jednej spółki zarządzającej liniami kolejowymi i kilku niezależnych operatorów organizujących przewozy na tych liniach.

Prywatyzacja PKP ma się rozpocząć w 2001 roku. Projekt ustawy o restrukturyzacji PKP przewiduje, że spółka zarządzająca liniami kolejowymi będzie w większości należała do skarbu państwa, tak żeby utrzymać publiczny charakter kolei. Spółki zajmujące się przewozami osobowymi mogłyby mieć charakter regionalny i być powiązane z samorządami wojewódzkimi. To samorządy miałyby w dużym stopniu subwencjonować przewozy osobowe.