Wizyta przewodniczącego Senatu Czech

12 maja 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka polskiego Senatu przewodniczący Senatu Czech Petr Pithart wraz z delegacją. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Jolanta Danielak, senatorowie Apolonia Klepacz, Jerzy Adamski.

Rozmiar: 13894 bajtów

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Czechy łączy nie tylko wspólna granica, dobre stosunki sąsiedzkie, ale wspólna kultura, tradycja, dobra współpraca gospodarcza. Oba kraję maja również wspólne cele strategiczne w polityce zagranicznej.

W czasie spotkania wiele uwagi poświecono Unii Europejskiej. Rozmówcy podzielili pogląd, że kraje kandydujące powinny uczestniczyć na równych prawach z państwami piętnastki w Międzynarodowej Konferencji, która po zakończeniu prac Konwentu decydować będzie o przyszłości Unii. Polscy i Czescy senatorowie widzą też potrzebę wypracowania stanowisk narodowych parlamentów na temat rozdziału kompetencji poszczególnym instytucji struktur UE i skonsultowania tych stanowisk. Omawiano także sprawy bezpieczeństwa UE i potrzeby równych praw w tym względzie dla wszystkich państw członkowskich.

Rozmiar: 23942 bajtów

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do przewodniczącego Senatu Czech Petra Pitharta w sprawie uregulowania kilku spraw dotyczących czeskiej Polonii: możliwości tworzenia polskich klas z mniejszą liczba uczniów, zwrotu lub rekompensaty za mienie przedwojennych organizacji polonijnych, uznawania obywatelom Czech dyplomów polskich uczelni oraz dokonania regulacji granic zgodnie z podjętymi uzgodnieniami.

W trakcie spotkania marszałek Senatu RP i przewodniczący Senatu Czech podpisali wspólny apel następującej treści:

Apel do Przewodniczących Senatów

Państw Unii Europejskiej

Spotykając się w Warszawie w dniu 12 maja 2003 roku, my, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej i Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Senatów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z apelem o podjęcie kroków na rzecz szybkiej ratyfikacji traktatów akcesyjnych podpisanych w Atenach 16 kwietnia 2003 roku.

Obecne rozszerzenie Unii Europejskiej jest wydarzeniem historycznym o wielkim znaczeniu tak dla krajów kandydujących, jak i krajów Unii Europejskiej. Obejmie ono między innymi państwa Europy Środkowo - Wschodniej, jeszcze zaledwie czternaście lat temu oddzielone od Europy Zachodniej żelazną kurtyną. Zlikwidowany zostanie ostatecznie jałtański porządek świata, Europa nabierze pełnego wymiaru i uzyska nowe możliwości rozwoju. Będzie to Europa wielokulturowa, sprawiedliwa, Europa nowych szans.

W tym doniosłym momencie musimy zrobić wszystko, aby proces budowania wspólnej przyszłości zakończył się sukcesem. Społeczeństwa krajów kandydujących popierają integrację i w referendach opowiedzą się zdecydowanie za Europą współpracującą i zintegrowaną.

Jesteśmy przekonani, że nasze "tak" dla Unii Europejskiej zostanie usłyszane i wzmocnione odpowiednimi decyzjami Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też wyrażamy głęboką nadzieję, że przebieg procesów ratyfikacyjnych zostanie zakończony w terminie tak, aby dzień 1 maja 2004 roku, jak uzgodniono, stał się dniem oficjalnego przyjęcia naszych krajów do Unii Europejskiej.